תזכיר חוק החברות (תיקון מס'....) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשס"ט-2009