חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008

תיקון נרחב לחוק ההוצאה לפועל, הקובע, בין היתר, כי "מחשב אישי ומדפסת" הם מיטלטלין דרושים שאינם ניתנים לעיקול. "מחשב" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, אך למעט מערכת מחשבים.