הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008

התיקון נועד בעיקרו להסדיר הנפקת תעודות אלקטרוניות לחתימה אלקטרונית מאושרת, על-ידי המדינה. התיקון צופה בין השאר את פרויקט "תעודת הזהות החכמה".