הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התשס"ח - 2008

הצעה לפיה החלטות שיש בהן ענין לציבור תתפרסמנה באתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל [פ/3329/17].