צו הגנת הצרכן (סימון טובין)(תיקון), התשס"ח – 2008

חובת סימון משחקי וידאו בתווית המעידה על התאמתם לקטינים.