חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 110), התשס"ח-2007

הוספת סעיף 248ב לפקודה, לפיו כל עיריה ומועצה מקומית תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור, ללא תשלום, בו תפרסם מידע שעליה לפרסם וכן פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות.