תזכיר חוק חתימה אלקטרונית (הנפקת תעודות אלקטרוניות על ידי המדינה) (תיקון מס' 1), התשס"ז-2007

תזכיר חוק המבקש לתקן את חוק חתימה אלקטרונית באופן שיאפשר למדינה להיות גורם מאשר.