הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 33), התשס"ה-2005

הצעת חוק ממשלתית המיועדת להסדיר משלוח דואר זבל (לרבות באמצעות הודעות SMS, פקסימיליה ושיחות טלפון אוטומטיות).