חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957

רק הסעיפים שמכוחם הוצאו הצווים בנושאי הצפנה.