חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

חקיקה בישראל

חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 - כולל תיקון מס' 3. באדיבות אתר נבו.

הצעת חוק חתימה אלקטרונית התש"ס - 2000 - 31.07.2000, הצ"ח 710 [פורסם ברשומות, 2915]

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"א - 2001 - 25.09.2001

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)(תיקון), התש"ע-2010 - 07.07.2010

תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"א - 2001 - 25.09.2001

תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר שהוא המדינה או תאגיד שהוקם לפי חוק), התשע"ב-2012 - 16.01.2012

תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות), התש"ע-2009 - 11.10.2009 - הסמכת עובדי מדינה לפקח על פעולות הגורמים המאשרים.

חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010 - 07.07.2010

הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 - 10.12.2009 - נוסח מתוקן של הצעת החוק המקורית שהובא בפני ועדת המדע של הכנסת לדיון ביום 14.12.2009. הרקע לתיקון מתואר במכתב לוואי של משרד המשפטים.

הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 - 22.1.2018

צו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשס"ב - 2002 - 22.05.2002: קביעת התוספת הראשונה לחוק (מסמכים שלא ניתן לקיימם גם בחתימה מאושרת אלא בחתימה פיסית בלבד והשניה (מסמכים שלא ניתן להגישם בהליך משפטי כפלט שדינו כמקור). לשם השוואה מובאת גם טיוטת צו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשס"א - 2001

תרגום לא רשמי לאנגלית של חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - 2001 - 07.01.2003 - באדיבות עו"ד ליהי פלדמן, משרד המשפטים (PDF, לא כולל תיקון מס' 2 לחוק).

טיוטות ומסמכי עבודה של חוק חתימה אלקטרונית - 07.01.2003: הגרסאות שלהלן של חוק חתימה אלקטרונית הינן גרסאות עבודה, שמשרד המשפטים הפיץ לשם קבלת תגובות במהלך גיבושה הראשוני של טיוטת החוק, או בעת הליכי החקיקה. ערכן של גרסאות אלה הוא פרשני והסטורי.

טיוטה ראשונית של הצעת חוק חתימה אלקטרונית: הוצגה בעת כינוס WIPO בתל-אביב, מרץ 2000 
תזכיר חוק חתימה אלקטרונית: נוסח אחרון שהופץ לשם קבלת תגובות קודם להגשתה של הצעת החוק. 
הצעת חוק חתימה אלקטרונית, התש"ס - 2000: נוסח מתוקן מיום 27.12.200, אשר הוצג בעת דיוני ועדת המשנה בכנסת, שעסקה בהכנת החוק לקריאה שניה ושלישית. נוסח זה כולל תיקוני מהדורה. 
מסמך משווה של משרד המשפטים - השוואה לחקיקה במדינות השונות לפי נושאים. ביחס לכל סעיף חוק מוצגים סעיפים זרים  העוסקים באותה סוגיה, אף אם ההסדרה אינה זהה לחלוטין (המסמך הוכן ע"י עו"ד ליהי פלדמן - מרכזת הועדה לסחר אלקטרוני במשרד המשפטים). לתשומת לב - נוסחו הסופי של החוק שונה מהנוסח שאליו התייחסה השוואה זו.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - 31.08.2009 - תיקון לחוק מס ערך מוסף שלפיו דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת (הגדרתה שונתה לצורך התיקון) או בחתימה אלקטרונית מאושרת.

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 22) (דיווח אלקטרוני), התשס"ג - 2002 - 07.01.2003

תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג - 2003 - 16.03.2003 - קובץ התקנות 6235 מיום ה' בניסן התשס"ג, 7 באפריל 2003.

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשס"ה-2005 - 27.10.2005 - קובץ תקנות 6425 מיום 28 בבספטמבר 2005, כ"ד באלול התשס"ה.

תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"ב-2012 - 01.08.2012.