תר"מ 17/26 לדרמן נ' חולדאי ואח'

מה ניתן לפרסם בעמוד פייסבוק של ראש עירייה, שהרשות מממנת את אחזקתו? (החלטה, ועדת הבחירות האזורית ת"א, השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן):

העובדות: מה ניתן לפרסם בעמוד פייסבוק של ראש עירייה, כשהעירייה משתתפת במימון ותפעול העמוד? עתירת תושב ת"א נגד העירייה והעומד בראשה, בטענה כי אלה מבצעים תעמולת בחירות אסורה בעמוד הפייסבוק של ראש העירייה, תוך שימוש במשאבי העירייה. המשיבים טענו כי ראש העירייה פתח את העמוד בשנת 2011 וכי מטרתו אינה תעמולת בחירות, אלא אמצעי ליצירת קשר עם התושבים והצגת עמדות ראש העיר.

נפסק: לראש העירייה עמוד בפייסבוק המופעל וממומן על ידי העירייה. תפעול עמוד פייסבוק, הכנת פרסומים, צילומים, עריכת טקסטים וכיו"ב, פעולות הנעשות על-ידי עובדי העירייה או משולמות מקופת העירייה, הם משאב ציבורי לצורך חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. קיים הבדל בין עמוד אישי-פרטי, הממומן בידי ראש הרשות, שנבחר הציבור מתפעל ומממן בעצמו, בו הוא רשאי לפרסם מידע הכולל תעמולת בחירות (בכפןף לדין), לבין עמוד הממומן ומתופעל על ידי הרשות ועובדיה, שלגביו חלים האיסורים מכוח חוק הבחירות.

כדי לבחון את עמוד הפייסבוק של ראש רשות בהקשר של תעמולת בחירות, אין להסתפק בהתייחסות לשם העמוד בלבד, אלא יש לנתחו לגופו. אין לקבל את טיעוני העותר כי יש להורות לעירייה שלא לממן את העמוד כל עוד תמונת ראש העירייה ושמו מופיעים בו. הבחינה תיערך מהכיוון ההפוך. עמוד הפייסבוק במימון העירייה הוא נכס ציבורי. לאור זאת ייבחנו כלל הפרסומים, לרבות השאלה אם ראוי כי תמונת ראש העיר תופיע בעמוד כזה. ראש הרשות רשאי לבחור בין 2 מסלולים מקבילים לעניין תפעול ומימון העמוד. במסלול האחד הרשות מממנת את תחזוקת העמוד, ובמסלול השני ראש הרשות מממן ומתפעל את העמוד בעצמו.

הבחירה בין המסלולים עונה לאחד ממבחני המשנה המרכזיים, בקביעה כי העמוד הוא משאב ציבורי לצרכי תעמולת בחירות, או שהוא משאב פרטי. אין משמעות לדרישת העותר להכריז על העמוד כעמוד ציבורי כשלעצמה. הבחירה בין המסלולים חייבת להיות אחידה ומלאה, ותוצאתה בינארית – עמוד פרטי או עמוד ציבורי לעניין תחולת חוק הבחירות. במקרה זה מדובר במשאב ציבורי שהעירייה מממנת את תפעולו ותחזוקתו, והמשיבים פועלים גם הלכה למעשה בהתאם לכך. ראש העירייה משתמש בתמונתו מאז הקמת העמוד. השאלה היא מה הם הכללים החלים על עמוד פייסבוק שהוא משאב ציבורי.

עצם השימוש בעמוד הממומן מכספי הציבור מספיק להתקיימות היסוד הראשון של סעיף 2א' לחוק הבחירות. ברשתות החברתיות ככלל, ובפייסבוק בפרט, האישי הוא הפוליטי. המסרים האישיים הם אחת הדרכים לבסס אישיות פוליטית כחלק מתעמולת בחירות. מובן שראש העירייה בעמוד פייסבוק הממומן על ידי העירייה, רשאי להעלות תכנים לפי אופי המדיום בניסוח יותר אישי וקליל, אולם אך ורק תכנים הקשורים לתפקידו כראש העירייה. אין לאפשר, במסגרת עמוד פייסבוק שהוא משאב ציבורי, פרסום פוסטים אישיים הנוגעים להעדפותיו של ראש העירייה בעניינים שונים שאינם קשורים בתפקידו. אלו מהווים חלק מתעמולה פוליטית במובנה הרחב.

הכלל לפיו יש לנהוג בכל מקרה בו הרשות משתתפת בתפעול ומימון עמוד הפייסבוק של ראש הרשות, הוא שניתן לפרסם בעמוד כזה את תמונתו של ראש הרשות ושמו. בעמוד כזה ניתן לפרסם רק פרסומים הנוגעים לפעילות שעושה ראש הרשות במסגרת תפקידו, ובמגבלות מבחן הדומיננטיות. היינו, פרסומים שיש להם ערך מלבד השתתפות ראש העירייה בהם. העתירה התקבלה חלקית. העירייה רשאית לממן את ניהול עמוד הפייסבוק של המשיב ותחזוקתו, כפי שעשתה עד כה, בכפוף לאיסור על תעמולת בחירות. אין להסיר את תמונת הפרופיל של המשיב. הכותרת "ראש עיר ללא הפסקה" תוסר מהעמוד. המשיבה תפעל להסרת פרסומים ותמונות מסוימים שעל הסרתם הורת הוועדה בהחלטה.