ת"א 32162-06-17 מיתוג מערכות מבוזרות בע"מ נ' שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

שאלת הבעלות, הרישוי וההפרה של זכויות היוצרים בתוכנה להפעלת כספומטים (פסק-דין (חלקי), מחוזי ת"א, השופטת תמר אברהמי):

העובדות: התובעת עוסקת בפיתוח תוכנה. הנתבעת 1 (שב"א) עסקה בהפעלת מכשירי כספומט ומכרה את פעילות זו לנתבעת 2 (הקרן). התובעת טענה כי הנתבעות משתמשות באופן מפר בתוכנה שפיתחה, בניגוד להסכמים, דיני זכויות יוצרים ועוד. בין התובעת לנתבעת 1 התקיימו יחסים מסחר של פיתוח תוכנה ושירותים קשורים לאורך שנים. התובעת פיתחה ומכרה לשב"א רישיונות שימוש בתוכנת MultiXFS לכספומטים, כשלטענתה הרישיונות לא היו ניתנים להעברה.

התובעת טענה כי כאשר מכרה שב"א את מכשירי הכספומט לקרן, היא העבירה לקרן את עותקי התוכנה המותקנים במכשירים ואת הרישיונות, ללא היתר. הנתבעות טענו, בין היתר, להתיישנות, שיהוי וכי הבעלות בתוכנה היא של שב"א. לחילופין טענו הנתבעות כי גם אם התוכנה בבעלות התובעת, הרי ששב"א היתה רשאית להעביר את המכשירים בהם הוטמעה התוכנה לקרן.

נפסק: הדין הרלבנטי לבעלות בתוכנה ועבירותה הוא חוק זכות יוצרים הקודם מ-1911, שכן פיתוח התוכנה שבמחלוקת נעשה רובו ככולו טרם ליום התחילה של חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. אין לקבל את טענת ההתיישנות. מדובר בארוע שראשיתו בשנת 2013. התביעה הוגשה ב-2017 ולא בסמוך לתום תקופת ההתיישנות. רק לעיתים רחוקות יסיק ביהמ"ש כי אדם ויתר על זכותו בנכס בעל שווי ממשי בשל כך שהשתהה בהגשת תביעה. מקרה זה אינו מצדיק מסקנה זו. 

הבעלות בתוכנה הייתה ונותרה של התובעת. ההסכם נושא את הכותרת "הסכם לשימוש בתוכנת MultiXFS". הכותרת אינה מלמדת על מכירת או העברת בעלות בתוכנה, כי אם על מתן היתר לשימוש בלבד. נותן היתר שימוש הוא ככלל הבעלים. רוח הכותרת מתאימה לתוכן המסמך. בעל זכות יוצרים יכול להעביר או למכור את הזכות והוא יכול לתת לגביה רישיון שימוש. לשב"א ניתן רישיון לשימוש בתוכנה, בכתב. שב"א שילמה דמי רישוי עבור כל עותק בו ניתן רישיון. שב"א העבירה לקרן מכשירי כספומט כאשר הם כוללים עותקים של התוכנה. ההסכמים אינם מתייחסים לאפשרות להעברת הזכויות.

יש לפנות להוראות סעיף 26 לחוק החוזים, העוסק בהשלמתם של פרטים שלא נקבעו בחוזה. מההיבט החוזי, אין תשתית ללמוד על קיומה של הגבלת עבירות. רישיון לעניין זכות יוצרים שהעברתו לא הוגבלה ניתן לכאורה להמחאה, למעט במקרים חריגים. אין מדובר ברישיון שימוש בתוכנה השזור במאפיינים אישיים, שיש בהם ללמד על העדר עבירותו. מדובר ברישיון שימוש בתוכנה שהוענק לגורם מסחרי וטופל ביומיום למול אנשי מקצוע טכניים. את עיקרו וליבו, זכות השימוש בעותקי תוכנה המותקנים במכשירי כספומט, אין מניעה להעביר.

הנתבעות טענו גם לדוקטרינת מיצוי הזכויות במכירה ראשונה (דוקטרינת המכירה הראשונה), לפיה לא הייתה מגבלה על שב"א להעביר לקרן את הרישיונות שרכשה מהתובעת. בישראל אין לבעל זכות יוצרים זכות מוקנית למנוע ממי שרכש ממנו עותק של היצירה, מלמכור או להעביר את העותק אותו רכש. מכירה מחדש של עותק כזה כשהיא לעצמה, לכאורה אינה מהווה הפרה של זכות יוצרים. ניסיון "לאגף" את דוקטרינת המיצוי על ידי הכללת הגבלות ברישיון שימוש, אינו נטול קשיים. כך או כך, במקרה שלפנינו בכל מקרה רישיון השימוש לא כלל הגבלת עבירות. שב"א הייתה רשאית להעביר לקרן את העותקים שאת רישיונות השימוש בהם רכשה מהתובעת. שב"א לא הייתה רשאית להעביר לקרן את קוד המקור.

יש פער ניכר בין כמות הרישיונות אותם רכשה שב"א מהתובעת, לבין כמות עותקי התוכנה בהם משתמשת הקרן. העברת 290 עותקים של התוכנה שנרכשו, עבור 290 מכשירי כספומט, הייתה כדין. עותק תוכנה אחד נוסף הועתק והותקן בניגוד להרשאה ובאופן שיכול להחשב כהפרת הסכם או כהפרת זכות יוצרים מצד שב"א. מדובר בעותק מפר לפי חוק זכות יוצרים, שהקרן מחזיקה למטרה עסקית ומשכך, ככל שהקרן ידעה או היה עליה לדעת שמדובר בעותק מפר, בוצעה על ידה הפרה עקיפה של זכות היוצרים להעתקה. עותקי תוכנה שהותקנו במכשירי כספומט נוספים בקרן נוצרו באופן המנוגד להסכמי הרישיון שהומחו לה וניתן לראות בהתנהלות הקרן משום הפרת הסכמים או הפרת זכות יוצרים. לא ניתן לקבוע ממצא עובדתי באשר להעברת קוד המקור של התוכנה משב"א לקרן.

התובעת החליטה לדחות את ההליך לאכיפת זכויותיה למועד שיהיה לה מתאים ועשתה כן שנים לאחר השלמת העסקה ולאחר תקופה ארוכה בה פעילות הכספומטים של הקרן נסמכת על העדר פנייתה לערכאות. אין הצדקה כי ביהמ"ש ייתן סעדים של צו מניעה או צו עשה לגבי עצם שימוש של הקרן בתוכנה, ויש טעם להימנע ממתן סעדים אלה. יש לאסור על שב"א לעשות שימוש בתוכנה שבידיה (קוד המקור) או להעבירה לקרן או לגורם שלישי כלשהוא. התובעת אינה זכאית למידע לגבי הכנסות הקרן התמר מהפעלת הכספומטים. התובעת זכאית לפירוט לגבי עותקי התוכנה שהותקנו על כספומטים שבחזקת הקרן מאז העסקה וכן למידע בדבר תמורה שהתקבלה אצל הקרן עבור מכירת עותקים של התוכנה (תוך הותרת עותקי התוכנה בידי הקרן). חיובים כספיים ייקבעו בהמשך.