סע"ש 61733-11-21 מ.ד. מכניקל דיוויסז בע"מ נ' ניר

אולי יעניין אותך גם

נוסף על העתקה סיטונאית של מידע, העובד פעל להסתיר ולטשטש את פעולותיו (החלטה, אזורי לעבודה חיפה, השופטת דניה דרורי):

העובדות: בקשה למתן צו להגבלת עיסוקו של המשיב. המבקשת עוסקת בפיתוח מערכות תרמיות לבחינת שבבים. המשיב עבד במבקשת למעלה מ-8 שנים כאשר בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל ומנהל מחלקת מכירות. המבקשת טענה כי לאחר שנערך למשיב שימוע ובעודו נעדר מעבודתו בשל מחלה, החל המשיב להעביר מסמכים שונים משרתי המבקשת לתיבות דוא"ל פרטיות שברשותו. המסמכים שהמשיב העביר נמחקו מתיבת הדוא"ל היוצא של המשיב וכן מתיבת הפריטים שנמחקו. עוד נטען כי המשיב נעזר במעבדת מחשבים לשם העתקת מידע ממחשב נייד של החברה. בפתיחת ההליך ניתנו צווים לתפיסת מחשבים וציוד שנמצאו אצל המשיב וכן ניתן בהסכמה צו המורה למשיב לשמור בסודיות על המידע הסודי של המבקשת.

נפסק: חוק יסוד: חופש העיסוק הקנה מעמד חוקתי לזכות לחופש העיסוק, הזכות לעבוד בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. לתניה המגבילה את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו יינתן תוקף רק מקום בו היא מגנה על אינטרסים לגיטימיים של המעסיק. אינטרס קנייני של המעסיק בשמירה על סודותיו המסחריים ייחשב כאינטרס לגיטימי שיכול להצדיק פגיעה בחופש העיסוק של העובד לאחר תום תקופת העבודה. טענת המבקשת לפיה המידע שנתפש ברשות העובד במסגרת צווי החיפוש והתפיסה הוא בגדר מידע סודי העולה כדי סוד מסחרי – לא נסתרה. הדעת נותנת כי המידע הכולל הצעות מחיר, מידע הנדסי, נתוני מכירות, נתונים פיננסיים ועוד – עונה על הגדרת סוד מסחרי כאמור בחוק עוולות מסחריות. מדובר במידע עסקי שאינו נחלת הכלל, שהמבקשת נקטה אמצעים על מנת לשמור על סודיותו. על האמצעים שנקטה ניתן ללמוד מההתראות שהתקבלו על עצם העתקת ומחיקת הקבצים, מהטיפול המהיר בדרישה להשבת המחשב והציוד, ומהפניה לביה"ד תוך הסתייעות בכונס הנכסים ובמומחה המחשבים.

עוד במהלך קיומם של יחסי עבודה בין צדדים, בעוד המשיב מדווח על היעדרות בשל מחלה, הוא פועל על מנת להעתיק מידע סודי של המבקשת להתקנים שונים שלמבקשת אין גישה אליהם. המשיב פעל להעתקה של היקפי מידע עצומים. נוסף על ההעתקה הסיטונית של המידע, המשיב פעל על מנת להסתיר ולטשטש את פעולותיו, ולא מיהר לשתף פעולה באיתור המידע. התנהלות המשיב, הכוללת פעולות בוטות של העתקה, שכפול, החבאת והסתרת התקנים המכילים מידע סודי של המבקשת, והותרת מידע סודי גלוי בידי צד שלישי, מלמדת על חוסר תום לב מצד המשיב. אין להתעלם ממעמדו הרם של המשיב בתפקידו כסמנכ"ל מכירות. על כל עובד מוטלת חובת נאמנות ואמון מוגברת כלפי מעסיקו, קל וחומר כשמדובר בעובד בכיר כדוגמת המשיב. יש לאסור על המשיב לעסוק בתחום הפעילות הספציפי של המבקשת – פיתוח מערכות לבחינת שבבים – למשך 10 חודשים ממועד סיום העסקתו אצל המבקשת. הגבלה בת 3 שנים כאמור בהסכם שבין הצדדים היא גורפת ולא מידתית. המשיב יישא בהוצאות המבקשת בסך 35,000 ש"ח.