עס"ק 65708-08-21 סקובר בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף להתאגדות עובדים

אולי יעניין אותך גם

אין פסול שאדם אחר יסייע לעובד להצטרף להסתדרות באופן מקוןן (פסק-דין, עבודה ארצי, השופטים איטח, גליקסמן, ואופק גנדלר):

העובדות: ערעור וערעור-שכנגד על פסק דינו של ביה"ד האזורי ת"א [ס"ק 63504-10-20], בו נקבע, בדעת רוב, כי חרף פגמים שנפלו בהליך ההתארגנות ובשיטת ההצטרפות, ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי סקובר (חברה בת של "תן ביס", העוסקת בשירותי שליחויות). נפסק כי סקובר פגעה בהתארגנות וכי יש לחייבה בפיצוי בסך 80,000 ש"ח והוצאות בסך 15,000 ש"ח. דעת המיעוט קבעה כי הפגמים שנפלו בתהליך ההתארגנות ובשיטת ההצטרפות מחייבים שלא להכיר ביציגות ההסתדרות בקרב עובדי סקובר. יש לבחון בערעור, בין היתר, האם הצטרפות עובדי סקובר להסתדרות בדרך טלפונית - מקוונת היא הצטרפות כשרה, או שמא נפלו בה פגמים, ואם כך - מה נפקותם?

נפסק: השאלה המרכזית, שאלת היציגות של ההסתדרות, לכאורה הפכה לתיאורטית, שכן מרבית העובדים שהצטרפו כחברים להסתדרות טרם הכרזת היציגות אינם מועסקים עוד בסקובר. ביה"ד ידון בה לאור חשיבותה. יש לקבל את עיקר ערעורה של סקובר בנוגע ליציגות ולקבוע כי לא עלה בידי ההסתדרות להוכיח את יציגותה. מנגד, אין  להתערב בשיעור הפיצוי שבו חויבה סקובר בגין פגיעה בהתארגנות (הגם שמטעמים שונים משל דעת הרוב). התוצאה היא כי יש לדחות הן את ערעור סקובר והן את הערעור שכנגד של ההסתדרות. יש לקבל את ערעור סקובר על ההוצאות.

עקרונית אמנם ניתן להצטרף לארגון עובדים בשיטה טלפונית, ואולם בשל האופן שבו הופעלה שיטה זו במקרה זה, אין ליתן תוקף להצטרפותם להסתדרות של עובדי סקובר שהצטרפו אליה בשיטה הטלפונית. כפועל יוצא, מבחינה מספרית ההסתדרות אינה עומדת בדרישת השליש. לפיכך, לא נדרשת הכרעה בשאלות נוספות כגון ההפרת חוק הגנת הפרטיות וחוק הספאם. יש לדחות את טענת סקובר שלפיה יש פסול בשיטה הטלפונית משאינה מעוגנת בחוקת ההסתדרות. מילוי הטופס יכול להיעשות גם על ידי אחר, עבור המצטרף, כפי שאמנם נעשה במקרה זה באמצעות הטלפנים, מבלי שהדבר יהיה מנוגד לחוקת ההסתדרות.

קשה לקבל שמי שאין בידו לבצע בעצמו את פעולת ההצטרפות, בין אם מפאת מגבלה פיזית כלשהי ובין אם מטעמים אחרים המונעים את מילוי הטופס על ידי העובד (באופן ידני או מקוון), כגון אדם שאינו יודע קרוא וכתוב, אדם שאין לו חיבור למרשתת או המתקשה להשתמש במחשב, או למשל אדם שנוהג ומבקש מהיושב לצדו למלא עבורו טופס ידני/מקוון, וכיו"ב - לא יוכל לעשות כן. הסתייעות באחר לשם ביצוע פעולת ההצטרפות, אינה שוללת את ראיית המסתייע כמי שביצע את פעולת ההצטרפות בעצמו.

ככלל, אם תהליך הצטרפות לארגון עובדים בשיטה טלפונית נעשה כראוי, מתוך מודעות לקשיי השיטה והקפדה על מילוי החובות הנגזרות מכך ובליבן התנהלות הטלפן - אזי אין כל פגם בעובדה, כשלעצמה, שטופס ההצטרפות לא עמד לנגד עיני העובד עובר להצטרפותו או בכך שפרטי הטופס מולאו באמצעות הטלפן. ודאי אין בכך פגם המצדיק, כשלעצמו, את פסילת ההצטרפות. העיקר הוא הבעת הרצון החופשית והמודעת של העובד להצטרף לארגון העובדים ולא הפן הטכני של אופן הגעת המידע שבטופס לעובד או אופן מילוי הטופס. בנסיבות המקרה לא ניתן לקבוע בוודאות מספקת כי ההצטרפות היתה מדעת, ולכן אין ודאות מספקת באשר להתקיימות יסוד הוולונטריות של ההצטרפות. תוצאתו של פגם זה היא שבמישור הקיבוצי לא השתכללה ההצטרפות להסתדרות של העובדים ש"הצטרפו" בשיטה הטלפונית.