ת"צ 15731-09-19 ביטון ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי הבנק המשיב שלח ללקוחותיו מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ללא הסכמה וללא אפשרות למשלוח מסרון הסרה חוזר. הבנק כפר בטענות בקשת האישור. הצדדים ניהלו מגעים במטרה ליישב המחלוקות והגיעו לכדי הסדר פשרה.

נפסק: מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית; הסדר הפשרה הוא ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים, והוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. נוכח השלב המקדמי בו הושגה הפשרה, לא ניתן לקבוע באופן וודאי כי הבקשה תתקבל במלואה, עם זאת נראה כי בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה. לכאורה, באותם המקרים שהציגו המבקשים, ההודעות נשלחו מבלי שניתנה הסכמת המבקשים ו/או לא נתאפשר משלוח הודעת סירוב בהתאם להוראות הדין. בקשת האישור מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובהן, בחינת השאלה האם הבנק הפר את חובותיו כלפי קהל לקוחותיו ושלח מסרונים בניגוד להוראות הדין.

הסדר הפשרה כולל פיצוי בגין נזקי העבר וכן הסדרה צופה פני עתיד. הסדר הפשרה משקף נכונה את הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה, באשר לכל אחד מהצדדים יש טענות בעלות משקל שלא ניתן לבטלן כלאחר יד. מדובר בהסדר המעניק הן פיצוי ביחס לעבר, והן הסדר צופה פני עתיד, ומאפשר לסיים באופן מהיר את ההליך. זאת למול החלופה של קיום הליך ממושך ודחיית הפיצוי וההסדרה במשך מספר שנים. יש לקבל באופן חלקי את המלצת הצדדים לגמול ושכר טרחה. יש להעמיד את הגמול למבקשים על סך כולל של 45,000 ₪ ואת שכר הטרחה על סך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ. הסדר הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פס"ד.