רע"א 4945/21 פלוני נ' פקיד שומה עכו

אולי יעניין אותך גם

דחיית בקשת רשות ערעור על ההחלטה בעניין עדות ב- Video Conference (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט עופר גרוסקופף):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה [ע"מ 15217-12-20], שלא להתיר את גביית עדות המבקש, המצוי ברוסיה, בדרך של היוועדות חזותית. נגד המבקש הוגש כתב אישום שייחס לו הפעלת אתר אינטרנט, שאליו העתיק לצרכי מסחר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים בהיקף נרחב, מבלי שניתנה לו רשות שימוש בהן. לצד ההליך הפלילי הוצאה למבקש שומה ודרישה לפי פקודת מס הכנסה. המבקש הגיש ערעור על השומה לביהמ"ש המחוזי. לקראת המועדים שנקבעו לשמיעת הראיות בערעור, הגיש המבקש את בקשתו להתיר את שמיעת עדותו בהיוועדות חזותית, בטענה כי אין באפשרותו להגיע לדיון בשל צו עיכוב יציאה שהושת עליו ברוסיה. ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי המבקש לא הוכיח קיומה של מניעה אובייקטיבית להתייצב לדיון. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב בהחלטות הנוגעות לאופן ניהול הדיון, לרבות החלטות שעניינן מתן אפשרות לעד להעיד מחוץ לגבולות המדינה. ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בשיקול הדעת הנתון לערכאה הדיונית בעניין זה, אלא במקרים חריגים בלבד. המקרה דנן אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים התערבות. כלל הוא כי העדת עד מחוץ לתחום השיפוט, או באמצעות היוועדות חזותית, תתאפשר במקרים חריגים המצדיקים זאת בלבד, וכי "דרך המלך" עודנה שמיעת העדים באולם בפני המותב המנהל את הדיון, על-מנת שיוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי-אמצעי מן העדות. השיקולים המנחים בבחינת בקשה מסוג זה הם שהבקשה הוגשה בתום לב; כי העדות רלוונטית לשאלות העומדות במחלוקת; וכי קיימת "סיבה טובה" לכך שהעד אינו יכול למסור את עדותו בבית המשפט בישראל. ביהמ"ש מקפיד במיוחד בבחינת התקיימותן של דרישות אלה כאשר מדובר בעדות התובע, כבענייננו.

אכן, בהינתן מגפת הקורונה  בה אנו מצויים, ניתן וראוי לגלות התחשבות בעדים, ואף בצדדים, שאינם יכולים להתייצב לעדות מסיבות הקשורות במצב התחלואה הנוכחי ומגבלות התנועה המוטלות בעקבותיו. עם זאת, במקרה זה הטעם בעטיו נטען כי המבקש מנוע מלהתייצב לחקירה על תצהירו אינו קשור למגבלות קורונה, אלא הוא נטוע כל כולו בצו עיכוב היציאה שהוצא נגד המבקש ברוסיה. ביחס לטעם זה מצא ביהמ"ש קמא כי המבקש לא הצליח להוכיח את התקיימותם של תנאים שנקבעו לאישור העדת תובע באמצעות היוועדות חזותית, משלא הציג כל ראיה לכך שנקט בפעולות כלשהן לביטול צו עיכוב היציאה, ומשתום לבו מוטל בספק נוכח ההתרחשויות בהליכים המשפטיים האחרים המתנהלים נגדו. קביעות אלו סבירות ואין מקום להתערב בהן.