ת"א 49524-01-13 יקבי ירושלים – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המיסים ואח'

מה אחריות המדינה לפרסום שגוי של שיעור המכס באתר האינטרנט של רשות המיסים (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה):

העובדות: התובעת עוסקת בייצור ושיווק יינות ממיצי ענבים. היא רוכשת דרך קבע מיץ ענבים מחו"ל ומייצרת ממנו מיץ ענבים המכונה ("תירוש"). בבסיס התביעה עומדת אחריותה הנטענת של המדינה לנזקים שנגרמו לתובעת עקב כך שבאתר רשות המיסים הופיע שיעור מכס שגוי ביחס ליבוא מיץ ענבים מארגנטינה. התובעת טענה כי המדינה מסרה מצג שווא באשר לשיעור המכס החל על יבוא מיץ הענבים והתרשלה בכך שלא עדכנה את אתר האינטרנט בשיעור המכס הנכון.

נפסק: בכל המועדים הרלבנטיים לתביעה לא נקבע פטור כלשהו על יבוא מיץ הענבים והחלטת המדינה לחייב את היבוא במכס בשיעור של 12% ניתנה כדין. עילת תביעתה של התובעת כנגד המדינה עניינה בנזק הנובע ממצג שווא רשלני. אכן, בזמנים הרלבנטיים הנתונים שהוצגו באתר האינטרנט באשר ליבוא הטובין הנידונים היו שגויים.

המדינה גם יכולה היתה לצפות שעקב מצג השווא הרשלני באתר ייגרם נזק לנישום כלשהו. מקום שאגף המכס יוצר מצג שגוי באתר האינטרנט באשר לשיעור מכס מסויים, הרי שהמדינה יכולה לצפות, הן כעניין פיסי והן כעניין נורמטיבי, שכתוצאה ממצג זה ייגרם לנישום כלשהו נזק ובלבד שהסתמך על הנתונים המופעים באתר. אין המדובר בנזק שנגרם עקב הפעלת שיקול דעת במובנו הרחב, אלא טעינה שגויה גרידא של הוראות צו המכס למערכת המקוונת. 

המדינה טענה כי היא לא צריכה לצפות שיבואן מסחרי יסתמך על המידע באתר האינטרנט ביחס למידע הספציפי של שיעור מסי היבוא החל, מבלי שיערוך בדיקה נוספת על ידי איש מקצוע או בבדיקה ברשומות. נסיבות העניין מחייבות לדחות טענה זו. גם אם נניח שיש להחיל על התובעת את הדרישה לבדיקת ביניים בטרם הסתמכותה על הנתונים שבאתר, הרי שבענייננו התובעת מילאה דרישה זו לאחר שפנתה לאיש מקצוע על-מנת שיבצע עבורה בדיקה זו.

קשה לקבל את הטענה שהיה על הנישום לבדוק את המצב החוקי בהתאם לפרסום ברשומות. המידע בדבר שיעור המכס החל על היבוא הנידון הגיע לנתבעת מאתר רשות המיסים. אין המדובר באתר אינטרנט פרטי או של גוף או מוסד חיצוניים אשר לגביהם ניתן, ואולי אף צריך, לחשוד שהמידע המוצג בהם אינו מהימן, שכן הוא אינו "מכלי ראשון". מדובר באתר של רשות המיסים עצמה, כאשר שר האוצר הוא עצמו מחוקק המשנה. אין בהודעה המופיעה באתר כדי לשנות עמדה זו. הסתמכות על אתר האינטרנט לצורך קבלת המידע העדכני בדבר שיעורי המכס החלים על יבוא טובין הינו ראוי, רצוי ויש לעודדו.

ככלל, המדינה צריכה לצפות, כעניין נורמטיבי, שיבואנים, סוכני מכס ואף אזרחים רגילים יניחו שהמידע המופיע באתר ביחס לשיעורי מכס הוא נכון ואינו טעון בדיקה חיצונית נוספת ברשומות, ויסתמכו על האמור באתר לצורך ביצוע עיסקאות יבוא עתידיות. התובעת עצמה לא הוכיחה שהסתמכה בפועל על מצג השווא שניתן באתר לצורך התקשרותה לרכישת מיץ הענבים, על כן דין תביעתה נגד המדינה להידחות.