ת"ק 58079-09-19 לרר נ' סלקום ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

סלקום לא הוכיחה ששלחה את הסכם ההתקשרות ללקוח ולכן אינה רשאית לשלוח לו הודעות שיווקיות (פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, הרשמת זהבית חמו):

העובדות: תביעה שעניינה טענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע הוא לקוח של הנתבעת. לטענתו, הנתבעת שלחה לו 50 הודעות פרסומת בדוא"ל למרות שציין במפורש בתחילת ההתקשרות כי הוא אינו מעוניין בכך. התובע טען עוד כי ניסה להשתמש במנגנון ההסרה 4 פעמים ללא הצלחה וכי לא ניתן היה להשיב להודעת הנתבעת. הנתבעת טענה כי לא היתה מניעה למשלוח ההודעות לפי סעיף 30א(ג) לחוק. הנתבעת טענה עוד כי התובע אגר הודעות וכי התובע שלח רק בקשת הסרה אחת, שהטיפול בה לא הושלם בשל טעות אנוש.

נפסק: התובע עמד בנטל ההוכחה ויש להורות על קבלת התביעה. גם לשיטת הנתבעת, הוראות סעיף 30א(ב) לחוק אינן מתקיימות, שכן התובע לא נתן את הסכמתו המפורשת בכתב לקבלת ההודעות. בפסיקה נקבע כי הנתבעת עומדת בתנאי סעיף 30א(ג) לחוק, שכן בהסכם ההתקשרות עמה היא מעדכנת את לקוחותיה שהיא רשאית לשלוח דברי פרסומת וכי כל מנוי רשאי להודיע שהוא מסרב לכך. כן נקבע שאין בעובדה שההסכמים אינם חתומים כדי לגרוע מתוקפה של ההודעה ודי בכך שההסכמים נשלחו מיד עם תחילת ההתקשרות. עם זאת, במקרה זה לא הוכח שהסכם ההתקשרות נשלח לתובע ולפיכך יש לדחות את טענת הנתבעת כי היא הייתה רשאית לשלוח לתובע הודעות שיווקיות לפי סעיף זה.

התובע אף גילה את דעתו כי הוא אינו מעוניין לקבל הודעות מהנתבעת, אך המשיך לקבלן תוך הפרת הוראות החוק. עסקינן בפרסום מסחרי שאינו פוגעני ללקוח של הנתבעת, שמסר את פרטיו לנתבעת בעת כריתת הסכם עמה. הפרסום אף קשור לשירותים הניתנים לתובע על ידי הנתבעת במסגרת ההתקשרות ביניהם, באופן שמשליך על קביעת גובה הפיצוי על הרף הנמוך יותר. כן יש להתחשב בעובדה שהנתבעת סברה שפרסום זה נעשה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות והוראות הדין, וזאת למצער עד למועד הודעת ההסרה של התובע. יש להפריד בין ההודעות שנשלחו לתובע עובר למועד זה ולאחריו, כאשר ההודעות האחרונות מזכות את התובע בפיצוי גבוה יותר.

התובע יכול היה להסיר את המטרד באמצעים אחרים שאינם מטילים עליו מעמסה משמעותית, כגון שליחת דואר אלקטרוני לשירות לקוחות של הנתבעת. הימנעות מפעולה שכזו אינה מכשירה את ההפרה שביצעה הנתבעת ואף אינה שוללת את זכות התובע לקבלת פיצוי כספי, אולם היא משפיעה על היקף הפיצוי. הנתבעת תפצה את התובע ב-75 ש"ח בגין 20 ההודעות הראשונות וב-125 ש"ח עבור 30 ההודעות שנשלחו לאחר בקשת ההסרה. סה"כ 5,250 ש"ח וכן הוצאות בסך 650 ש"ח.