סע"ש 47297-05-12 פלוני נ' אלמונית

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, אזורי לעבודה ב"ש, השופט משה טוינה): האם רשאית אוניברסיטה לסיים את ההתקשרות עם איש סגל, לאחר שנודע לה כי מתנהלת נגדו חקירה פלילית בארה"ב, בחשד להחזקת והפצת תכנים פדופיליים שנתפסו במחשביו על-ידי ה-FBI?

העובדות: תביעת התובע (מדען במקצועו) להשבתו לעבודה ולפיצוי כספי, וזאת בעקבות פיטוריו מהאוניברסיטה הנתבעת. פיטורי תובע נעשו על רקע חקירה פלילית שנערכה נגדו בארה"ב על-ידי ה-FBI, בחשד לכאורה להחזקה והפצה של תכנים פדופיליים שנתפסו במחשביו. התובע לא עדכן את הנתבעת על החקירה נגדו עובר להעסקתו. במהלך העסקתו של התובע הוצאו נגדו צווי מאסר בינלאומיים. 

נפסק: בהליך זה אין בית המשפט עוסק בבירור שאלת האשמה הפלילית שדבקה בתובע, אם לאו. שאלה זו אינה בסמכות בית המשפט ואין בידו את הכלים לבררה. השאלה נשוא המחלוקת בהליך היא מצומצמת להקשר של יחסי עובד-מעביד. האם בהתקיים חשד לביצוע עבירה פלילית בידי עובד, ובפרט כזו שיש עמה קלון, מסוג העבירות בהן נחשד התובע, שלא גולה על-ידי העובד, יכול החשד להוות בסיס לפיטוריו של העובד, משהתגלה החשד.

משהעבירה בה נחשד התובע איננה רלוונטית לתחום עיסוקו כאיש סגל אקדמי, הרי שבאיזון בין חובת הגילוי המוטלת על התובע לבין זכות התובע לפרטיות ולכבוד, גוברת האחרונה על הראשונה. התובע לא היה חייב בחובת גילוי על החשד שתלוי נגדו בשלב המו"מ לקראת כריתתו של חוזה ההעסקה. במצב דברים זה, אי הגילוי בשלב המו"מ איננו מהווה חוסר יושר או הפרת חובת תום הלב המוגברת שבה חייב מועמד לעבודה ועובד כלפי מעסיקו. ממילא אין לראות באי הגילוי משום הטעיה לפי חוק החוזים, המקנה לנתבעת את הזכות לביטול החוזה.

השאלה הנוספת היא שאלת זכותה של הנתבעת להביא לסיום הקשר בין הצדדים לאחר שהוצא כנגד התובע צו מאסר בינלאומי. משכוונת הצדדים בהתקשרות היא לקשר ארוך טווח, והואיל והמגבלות המוטלות על התובע לאור צווי המעצר נגדו פוגעות ביכולתו לבצע את עבודת המחקר, שהיא עיקר עבודתו של איש סגל אקדמי, הן בהיבט האובייקטיבי והן בתפיסה המקצועית של הנתבעת - רשאית הנתבעת להגיע להחלטה על סיום הקשר שבין הצדדים.

בנסיבות אלה, אין זה מסמכות ביה"ד להחליף את שיקול דעת הנתבעת, הסבורה כי במציאות שנוצרה, נוכח צווי המעצר שהוצאו נגד התובע, אין התובע יכול לבצע את תפקידו. ההחלטה אינה נגועה בשיקולים פסולים דוגמת הפליה ולא ניתן לומר שהיא כשלעצמה כה בלתי סבירה עד שהיא דורשת התערבות של ביה"ד. בהחלטת הנתבעת לסיים את ההתקשרות מול התובע, על בסיס המידע שהגיע אליה בדבר המגבלות המוטלות על יציאת התובע את הארץ, מידע שיש בו כדי להשליך על יכולת התובע לבצע את תפקידו - פעלה הנתבעת במסגרת הפררוגטיבה הניהולית המסורה לה כמעסיקה. התביעה נדחתה.