ת"צ 60132-03-15 זינגר ואח' נ' בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת שושנה אלמגור): מסרונים המפנים לאתר "בזק שלי", בתום שיחה עם מוקדני 199, הם "דבר פרסומת". ייצוגית אושרה.

העובדות: בקשה לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לאישור תובענה ייצוגית שעיקרה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מספקת שירותי טלפוניה ותקשורת ובין היתר מפעילה את האתר "בזק שלי". בבקשה נטען כי המשיבה שלחה ללקוחותיה מסרונים המהווים "דבר פרסומת", בתום שיחות שירות שהתקיימו עם נציגיה במוקד 199. המסרון כלל קישור לאתר "בזק שלי", אשר לטענת המבקשים כלל גם שירותים ומוצרים בתשלום.

המשיבה כפרה בטענה כי ההודעות מהוות "דבר פרסומת". לשיטתה, המסרון מהווה הודעה משלימה לשיחה עם המוקד הטלפוני, שנועדה לתת שירות ואינפורמציה ולהקל על הלקוחות. המשיבה אף דחתה טענה נוספת של המבקשים, לעשיית עושר ולא במשפט, לפיה מספר הכניסות לאתר המשיבה, באמצעות המסרון, העלה את דירוג אתר המשיבה בתוצאות החיפוש.

נפסק: סעיף 3 לחוק תובענות ייצוגיות מורה על המקרים שניתן לברר בהליך כזה, המנויים בתוספת השנייה לחוק. תביעת המבקשים תואמת לפריט 12 לתוספת השנייה, שעניינו ב"תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת...". הצדדים חלוקים ביחס לשאלת היות ההודעה "דבר פרסומת". דומה כי אין להטיל ספק בכך שהמסרון הופץ באופן מסחרי לכל לקוח שפנה למשיבה, כך שיש לבחון אם תוכנו של המסרון עודד הוצאת כספים בדרך זו או אחרת [עניין פסגות - רע"א 4806/17]. 

אכן, במבט ראשון נראה כי האתר אינפורמטיבי ברובו, ואפשר שחלק מהמידע בו נועד לייעל את פניית הלקוח לקבלת שירות. אולם, עם ביצוע הפעולות מוצגות אפשרויות להזמין ציוד, לשדרג את החבילות הקיימות וכיו"ב מוצרים ושירותים. אלו כרוכים בתשלום כמובן. יש לראות במסרון דבר פרסומת שבכוחו לעודד בעקיפין את הלקוח להוציא כסף מכיסו, גם אם הלקוח אינו תופס זאת כך. הצדדים לא התייחסו לסייג בסעיף 30א(ג) לחוק, אך בירור של הוראות הסעיף מעלה כי התנאים הנקובים בו אינם מתקיימים.

משנמצא כי האפשרות הסבירה היא כי תתקבל הטענה כי המסרון מהווה "דבר פרסומת", לכאורה גם ההוראות בסעיף 30א(ה)(1) הופרו. אין חולק שלא נזכרה במסרון זכות לשלוח הודעת סירוב ולא ניתנה אפשרות פשוטה לשגר הודעה כזו. המבקשים עמדו בנטל הראשוני המוטל עליהם להראות שלכאורה הופרו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. לא הוכח במידה סבירה כי המשיבה התעשרה שלא כדין עקב כניסתם של לקוחות לאתר.

התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. חשיבותה הציבורית של התובענה מתגלמת בכך שתסייע לשמור על האינטרס העומד מאחורי סעיף 30א לחוק התקשורת, שהוא להרתיע מפרסמים פן יעברו על החוק. יש יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג ויינוהל בדרך הולמת ובתום לב. הבקשה התקבלה. הקבוצה כוללת כל לקוח של המשיבה שקיבל את המסרון בעקבות מסירת מספר הטלפון הנייד שלו במהלך המתנה לקבלת שירות. המשיבה תשלם את שכ"ט ב"כ המבקשים בסך 30,000 ש"ח.