ת"צ 30840-03-16 מרסיאנו נ' לאן משרד כרטיסים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש): ההסתלקות מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי "חוק הספאם" מצדיקה פסיקת גמול והוצאות.

העובדות: בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, כאשר הצדדים חלוקים לעניין פסיקת ההוצאות. בבקשת האישור טען המבקש כי קיבל מהמשיבה "דברי פרסומת" כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה. בתשובתה לבקשת האישור טענה המשיבה כי אכן הושמטה המילה "פרסומת" מכותרת חלק מהודעות הדוא"ל ששלחה, אך זאת בשל טעות בתום לב של אחד מעובדיה וכי לא ניתן להסיק מכך על דרך התנהלותה הרגילה. המשיבה יישמה פתרון טכני שיושם בפועל ובאופן מלא זמן קצר לאחר הבקשה. הצדדים הסכימו למתווה של הסתלקות, כאשר כל אחד טען לעניין זכותו להוצאות. 

נפסק: יש לקבל את בקשת ההסתלקות, שהיא ראויה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. יש לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו, אולם בסכום פחות מזה שלו עתר המבקש. המחוקק נתן את דעתו על הנזק הציבורי הנגרם ממשלוח הודעות פרסומת ובין היתר התייחס לבעייתיות שבמשלוח הודעות כאלה כאשר בכותרתן לא מצוין כי זה אופי ההודעה. במקרה דנן ההסתלקות מצדיקה פסיקת גמול והוצאות למבקש. רק לאחר פניית המבקש פעלה המשיבה לתקן את התקלה הטכנית שהביאה למשלוח דברי פרסומת שלא בהתאם להוראות הדין. התיקון יושם באופן מלא רק לאחר הגשת בקשת האישור.

לא ניתן לומר כי התביעה היתה תביעת סרק. המשיבה תיקנה את ההפרה בכך שהטמיעה פתרון טכני המבטיח כי בכל הודעה פרסומית תופיע המילה "פרסומת" בכותרתה. בכך, ללא ספק, צמחה תועלת למבקש ולחברי הקבוצה מחד גיסא, אך הצורך בניהול התובענה התייתר מאידך גיסא. אושרה ההסתלקות מבקשת האישור ונדחתה תביעתו האישית של המבקש. המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 2,000 ש"ח וכן שכר-טרחה לב"כ בסך 15,000 ש"ח + מע"מ.