ת"א 50926-10-15 לשכת עורכי הדין בישראל נ' חשבים ה.פ.ב מידע עסקי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

שירות המחולל הסכמי עבודה אינו בגדר ייעוץ משפטי (פסק-דין, מחוזי י-ם, השופטת ענת זינגר):

העובדות: התובעת היא תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. לטענתה, הנתבעת מספקת שירותים משפטיים שונים בניגוד לסעיף 20 לחוק. בפסק-דין חלקי ניתן תוקף להסכמות הצדדים, כך שהמחלוקת ביניהם התמקדה בשירות מחוללי חוזה עבודה וסיום העסקה. התובעת טענה כי שירות "מחולל חוזה העבודה" הוא שירות של עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי. בעניין "מחולל סיום יחסי עבודה" נטען כי ניתן שירות של ייעוץ וחיווי דעה משפטיים. הנתבעת הדגישה כי המחוללים הם מבוססי אלגוריתם וכי הם מערכת אוטומטית להפקת מסמכים, על פי נתונים המוקלדים על ידי המעסיק. הנתבעת טענה כי מדובר בשירות טכני ולא בשירות משפטי. 

נפסק: קיים מתח בין הרצון להגן על הציבור, כך שיקבל שירות מקצועי וראוי, בעוד מצד שני ומנגד עצם תחימת פעולות מסוימות לעורכי דין בלבד, מקנה מעין מונופול לעוה"ד כאשר המונופול כשלעצמו עשוי לפגוע בציבור. הפגיעה היא בין מחמת פגיעה בחופש העיסוק ובין מחמת הנגישות של כלל הציבור לשירות ופגיעה באוטונומיה של הפרט לבחור מי ייצגו או יטפל בענייניו. לא כל מה שעולה ממנו "ניחוח" משפטי יהיה נעול בפני מי שאינו עורך דין. בעבר נפסק כי עת שלא מדובר בהפעלת שיקול דעת משפטי על מקרה נדון, תוך ייעוץ ספציפי, אלא סיוע שהוא טכני במהותו, הנעדר עיבוד של מקרה קונקרטי - הרי שאין מקום לאוסרו. אף שחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, נחקק לאחר חוק הלשכה, עדיין ראוי לפרש את החוק כך שיעלה בקנה אחד עם ערכיו וקביעותיו. בדומה, גם יש לתת ביטוי לעובדה שעת נחקק חוק הלשכה לא היו בנמצא האמצעים הטכנולוגים ו/או האלוגריתמים הקיימים היום. ממילא, בעת פרשנות הביטויים שבחוק בדבר "עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר", או "ייעוץ וחיווי דעת משפטיים" יש להתחשב בשינויים הטכנולוגים, להם נחשף כמעט כל אדם בעשרות השנים שחלפו מאז.

מחולל חוזה העבודה מבצע פעולות טכניות של חיבור מנוסחים של חוזי עבודה, לכדי חוזה העסקה, המותאם לצורכי המעסיק. עם זאת, את ההתאמה מבצע המעסיק עצמו, המשתמש במערכת ולא ניתן לו אגב כך יעוץ קונקרטי אסור. במצב הטכנולוגי דהיום אין כל קושי לאדם לאתר באינטרנט מספר חוזי עבודה ולאחר עיון בהם להרכיב את חוזה העסקה לעובד אצלו, כפי שהוא מעוניין. יתרונו של השירות שהוא מאפשר את חיבור הקטעים השונים, מציע נסחים להם וחלופות מתוך רשימת נושאים הרלוונטיים לחוזה שכזה, הכול לבחירת המשתמש, תוך הקלה טכנית משמעותית. שירות שכזה אינו מתיימר לספק שירות משפטי אלא רק לספק תמיכה טכנית לפלוני, על בסיס חומר נגיש הקיים ממילא ברחבי הרשת. פלוני ממילא בחר לפעול בעצמו ולמעשה ללא שירות משפטי ישיר לעניינו. אין מתקיים מתן ייעוץ משפטי מחמת העובדה שניתנת למשתמש אפשרות לבחור בין מספר חלופות, או מחמת העובדה שבגוף הנוסחים קיימות הגבלות נטענות על פי דין וכיו"ב. הנתבעת מספקת למעשה "פלטפורמה לעזרה עצמית". 

באשר למחולל סיום יחסי העבודה - אף כאן המשתמש בעצמו מתאים את הדרוש לו, תוך הסתייעות בשירות הניתן וללא שאגב כך ניתן יעוץ ספציפי, על ידי מאן דהוא, באשר למקרה ספציפי שהונח בפניו. המחוללים אינם מופעלים בניגוד להוראת סעיף 20 לחוק. אין במחוללים מתן יעוץ משפטי למקרה קונקרטי, או עריכת מסמך בעל אופי משפטי עבור אחר. המחוללים הם רק פלטפורמה לשירות עצמי. אין בשירות הניתן לגרום לנזק אשר לאורו ראוי למנוע המשך שימוש בו מהציבור. נראה כי אפילו היו נפסלים המחוללים, לא היה בכך לגרום לאנשים להמשיך ולפעול לבדם, בעת עריכת הסכם עבודה, או בעת הפסקת יחסי עובד מעביד. פסילת השירות רק תגרום להכבדה מיותרת ולא הכרחית. באתר יופיע באופן ברור כי הוא אינו מתיימר לספק שירות משפטי אלא טכני והמשתמש באתר עושה זאת על אחריותו. התביעה נדחתה.