ת"צ 52961-03-12 אלשלום נ' אדם-מילא בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בבקשה לאישור ייצוגית בעניין שימוש במידע אישי על-ידי מכוני מיון והשמה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דפנה אבניאלי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה (מתוקן), בגדרה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור ניצבו טענות הקשורות לאופן טיפולה של המשיבה במידע שאספה על מי שעוברים אצלה מבדקי התאמה לעבודה, ואופן שמירתו על-ידה במאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות. המבקש טען כי המשיבה מוכרת למעסיקים פוטנציאליים את המידע השמור במאגריה, או עושה בו שימוש מסחרי אחר, מבלי לבקש ומבלי לקבל הסכמה מדעת של הנבדקים.

עוד טען המבקש כי המשיבה מונעת מנבדקים לעיין במידע השמור עליהם, אלא בכפוף ל"שיחת משוב" עם פסיכולוג מטעמה, הכרוכה בתשלום, ואף פוגעת באופנים נוספים בזכויות המוקנות לנבדקים במידע זה. טענות המבקש נסמכו בחלקן על הנחיית רשם מאגרי המידע 2/2012 בנוגע ליישום הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון, דוגמת המשיבה. בתשובתה, חלקה המשיבה על טענות המבקש.

לאחר הגשת בקשת האישור הגישה המשיבה עתירה מנהלית נגד רשם מאגרי המידע [עת"מ 4749-04-12], בה עתרה להורות על בטלות הנחיית הרשם. ביום 21.2.2013 הושג הסדר פשרה בעתירה, במסגרתו פורסמה הבהרה להנחיית הרשם, שהגבילה את היקף המידע שמכוני המיון מחויבים להעמיד לעיון הנבדקים וביטלה את העיקרון שנקבע בהנחייה לפיו הנבדקים זכאים לעיין בחוות הדעת המלאות שגובשו בעניינם.

נפסק: יש לאשר את הסדר הפשרה המתוקן, בהיותו הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בקשת האישור עוסקת באופן טיפולה של המשיבה במידע הנאסף על-ידה על מי שעוברים אצלה מבדקי התאמה לעבודה, ואופן שמירתו על במאגרי המידע שלה. טפסי ההסכמה של המועמדים, כפי שנוסחו בסופו של דבר, מקנים לנבדק אפשרות לבחור את האופן שבו תנהג המשיבה במידע. כמו כן, התחייבה המשיבה כי תצרף למבדקים טפסים עליהם יתבקשו הנבדקים לחתום, אשר יהוו חלק מהסכם הפשרה. 

חברי הקבוצה שקוימו בעניינם שיחות משוב, במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור, יקבלו החזר בסכום של 40% מסכום הקרן ששולם על ידם בגין שיחות המשוב שנערכו להם. ההסדר אף מסמיך את הממונה מטעם המשיבה לפעול לאיתור נבדקים הזכאים לפיצוי, וכן לעקב ולפקח אחר מימושם של חלקים אופרטיביים נוספים לצורך אישור ההסדר. כמו כן, מסדיר הסדר הפשרה בצורה מיטבית את הסוגיות שעמדו במרכז בקשת האישור. יש לאמץ את המלצת הצדדים על תשלום גמול בסך 30,000 ש"ח לתובע המייצג ושכ"ט בא-כוחו בסך 150,000 ש"ח.