עת"מ 57048-06-15 עורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר) נ' מועצה מקומית ג'וליס

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט אלכס קיסרי): עתירה למתן צווים המורים למשיבה להקים אתר אינטרנט ולפרסם בו את המידע הנדרש לפי פקודת המועצות המקומיות, המחיל על המשיבה את הוראת סעיף 248ב לפקודת העיריות. העותרת היא עמותה הפועלת לאכיפת כללי מנהל תקין וטוהר מידות בשירות הציבורי. המשיבה טענה כי הקימה אתר וכי התוכן בו עונה על הנדרש וכי היא אף מפרסמת מעת לעת מידע באתר פרטי שכתובתו myjulis.co.il. בית המשפט נתן למשיבה שהות של 3 חודשים (ממועד הדיון בעתירה) לוודא כי אתר המשיבה, להבדיל מהאתר הפרטי, אכן פועל ושנכלל בו כל המידע הנדרש לפי דין. העותרת טענה כי המשיבה לא עמדה בהתחייבותה. הנפסק - יש לקבל את העתירה. המידע שפרסמה המשיבה באתר האינטרנט שלה הוא חלקי בלבד, לאור המידע שאותו על הרשות לפרסם כאמור בסעיף 248ב(2) לפקודת העיריות. העותרת צודקת בטענתה שאתר המשיבה אינו ממלא אחר דרישות הדין. בניגוד לטענת המשיבה, אתר האינטרנט שלה אינו כולל את כל התכנים ופרטי המידע שהיא חייבת לפרסם, ובמיוחד אלה הקבועים בחוק ובתקנות חופש המידע, לכן יש לקבל את העתירה ולהורות למשיבה לפרסם באתר את כל פרטי המידע הנדרשים ובמתכונת הנדרשת לפי הוראות הדין. לצרכי התארגנות ניתן פרק זמן של 90 ימים לצורך ביצוע פסק-הדין. המשיבה תישא בהוצאות העותרת בסך 10,000 ש"ח.