ת"צ 52979-11-11 בלומברג ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): בקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבה היא ספקית שירותי אינטרנט. בתקופת חג הסוכות תשע"ב סבלו לקוחות המשיבה מהאטה משמעותית בגלישה ביחס לתכנים מאתרים מחו"ל. המבקשים טענו כי האטה זו עולה כדי הפרת התחייבויות המשיבה כלפי ציבור לקוחותיה, שכן היא תוצאה של "מכירת יתר" של שירותי המשיבה, וכי עליה לפצות את לקוחותיה בגין הפרה זו. המשיבה הודתה כי התרחשה האטה בגלישה למשך 11 ימים, אך טענה כי לא הפרה את התחייבויותיה כלפי לקוחותיה וסירבה לפצותם בגין ההאטה בגלישה. נפסק - 
  • סיבת ההאטה בגלישה היא שהקיבולת הבינ"ל שעמדה לרשות המשיבה בתקופה הרלבנטית היתה נמוכה משמעותית מהקיבולת הבינ"ל שהייתה דרושה לצורך עמידה בביקוש של לקוחות המשיבה לתכנים מאתרים בחו"ל. המחלוקת בתיק אינה נוגעת לאשר אירע (האטה בגלישה) ולא לסיבות לכך. המחלוקת היא בשאלת האחריות המשפטית של המשיבה להאטה בגלישה והאם ניתן לראות בהאטה זו משום הפרה של חובות המשיבה כלפי ציבור לקוחותיה.
  • לא ניתן לקרוא את התחייבויות המשיבה כלפי ציבור לקוחותיה כהתחייבות בדבר מהירות גלישה מינימאלית. האם מכך נגזר כי לספקית שירותי אינטרנט אין כל אחריות כלפי ציבור הלקוחות לעניין איכות הגלישה? האיזון הראוי בין האינטרס הלגיטימי של ספק שירותי האינטרנט שלא לשאת באחריות להפרעות שאינן בתחום אחריותה, לבין אחריותה לספק לציבור לקוחותיה תשתית הולמת, הוא העומד ביסוד הליך זה. איזון זה מחייב לפרש את התחייבותה של ספקית שירותי האינטרנט כלפי לקוחותיה לא כהתחייבות למהירות גלישה מינימאלית מסוימת, אלא כהתחייבות להימנע ממכירת שירותיה למספר מופרז של לקוחות, בשים לב לתשתית העומדת לרשותה.
  • המשיבה, כמו גם כל ספקיות שירותי אינטרנט, מבצעת רישום עודף, משום שבבסיס המודל העסקי שלה עומדת ההנחה שלא כל הלקוחות יבחרו לצרוך את שירותיה בו-זמנית. מודל עסקי זה הוא לגיטימי ואפילו חיוני על-מנת שהשירות יוצע במחיר שווה לכל נפש ועל כן לא ניתן לראות בעצם השימוש בו משום הפרת התחייבויותיה החוזיות של ספקית שירות אינטרנט כלפי ציבור לקוחותיה. לעומת זאת, ייתכנו מצבים בהם ספקית שירות אינטרנט מבצעת "מכירת יתר", במובן זה שהיא מתחייבת לתת שירותים בהיקף אשר אינו נתמך על-ידי התשתית העומדת לרשותה. "מכירת יתר" שכזו מהווה הפרה של התחייבות הספקית וחושפת אותה לאחריות חוזית כלפי ציבור לקוחותיה.
  • המבקשים עמדו בנטל להוכיח, ברמת מאזן הסתברויות, את הפרת התחייבות המשיבה לציבור לקוחותיה בקשר לרכישת קיבולת בינ"ל. המבקשים עמדו בנטל המוטל עליהם לשכנע כי המשיבה ביצעה עובר למחצית השנייה של אוקטובר 2011 "מכירת יתר", ובכך הפרה את התחייבותה כלפי ציבור לקוחותיה לדאוג לקיום תשתית ראויה למתן שירותיה. ביטויה הקונקרטי של ההפרה הוא התרשלות המשיבה מלדאוג לקיום קיבולת בינ"ל מספיקה.