ה"ת 33751-01-16 מורומצב נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום פ"ת, השופט ארז נוריאלי): בקשת להחזרת תפוסים לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. הבקשה מתייחסת, בין היתר, ל-19 כונני מחשב, DVR ומצלמות. נפסק - החיפוש נערך לפי צו שופט ובהתאם לסעיף 23 לפקודה. מקור נוסף לתפיסת חפצים הוא סעיף 235(א) לחוק העונשין. בשתי הוראות חוק אלה מוסמך שוטר לתפוס חפצים ובשתיהן יש צורך להראות לכאורה כי קיים יסוד סביר בדבר הנחה עובדתית. במקרה זה החיפוש נערך לפי צו והחיפוש עונה לדרישות סעיף 23 לפקודה ולפיכך מתייתר הצורך להכריע בטענת המבקש כי לא התמלאה דרישת סעיף 235(א) לפקודה. אין לקבל הטענה כי הצו לא התיר תפיסת מחשבים או חומרי מחשב. קיים חשד סביר לכך כי המחשבים היו קשורים קשר ישיר לעבירה המיוחסת לחשוד וכי היוו אמצעי לביצוע העבירה (החזקת מקום להימורים אסורים), ומכאן קמה הסמכות לתפסם. המבקש טען כי סמכות המשיבה לתפוס מחשבים וחומרי מחשב פגה בתום 48 שעות מעת תפיסתם, בהתאם להוראות סעיף 32(ב) לפקודה, העוסק במחשב או בחומר מחשב הנמצא בשימושו של מוסד, כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות. בפסיקה נקבע (עניין אמלטי: ב"ש 3707/01) כי לא כל מחשב המצוי בחצריו של "מוסד" יזכה להגנת סעיף 32(ב) לפקודה. המחשבים שנתפסו בעסקו של החשוד הם ככל ציוד אחר בעסק, באמצעות מספק העסק את השירות ללקוחותיו. המחשבים שנתפסו שימשו למתן שירות ללקוחות ולא לתיעוד הפעילות השוטפת של העסק. משכך, לא חלה עליהם הוראת סעיף 32(ב) לפקודה, אלא הוראת סעיף 35. יש והמשך תפיסת המחשב לתקופה העולה על 48 שעות, מבלי להביא את העניין לבחינה שיפוטית, אינו תקין. יחד עם זאת, קיומו של פגם זה, אינו מביא אוטומטית לביטול סמכותה של המשטרה להמשך תפיסת המחשב. המחשבים נתפסו בחשד לביצוע הימורים ומשחקים אסורים. באיזון הראוי החשד מבוסס דיו והפגם אינו בעוצמה המצדיקה את השבת המחשבים. חיפוש במחשבים ניתן לביצוע לפי סעיף 23א לפקודה. המבקש טען כי המשיבה חדרה למחשבים ללא נוכחות שני עדים שאינם שוטרים. מעיון בתיק החקירה עולה כי המשיבה פנתה לביהמ"ש בבקשה למתן צו חיפוש בחומר מחשב וכי ביהמ"ש נעתר לבקשתה. לפי הצו, רשאית המשיבה לחדור לצורך מחשב לצורך בדיקה או הפקת פלטים ללא נוכחות עדים ולפיכך יש לדחות את הטענה. בהינתן עילת תפיסה מתמשכת, על ביהמ"ש לאזן בין הפגיעה בזכות הקניין של הפרט בגין התפיסה, אל מול תכלית התפיסה ואינטרס הציבור. לא נמצאה חלופת תפיסה ראויה שתבטיח כי המבקש יחדל ממעשי העבירה ושתבטיח כי התפוסים יהיו זמינים לתפיסה חוזרת על-ידי המשטרה במידה וביהמ"ש יורה בסופו של דבר על חילוטם. הבקשה נדחתה ביחס למחשבים.