רע"א 2960/15 הרצנו ואח' נ' P-Kama International Limited ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יצחק עמית): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 5264-01-15], שדחתה את בקשת המבקשים למתן סעדים זמניים. המבקשים הם בעלי הזכויות במשחק הקופסא "רמיקוב", לרבות סימני מסחר הקשורים אליו. המשיבה עוסקת בתכנון ופיתוח משחקי מחשב. הצדדים התקשרו בהסכם בו העניקו המבקשים למשיבה את הזכות לפתח משחק רמיקוב מקוון, כנגד תשלום תמלוגים. המבקשים טענו כי עם סיום ההסכם החלה המשיבה להפעיל משחק בשם "רמי וורלד", שהוא זהה לחלוטין למשחק הרמי המקוון. ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת המבקשים למתן סעדים זמניים וקבע, בין היתר, כי: הסימנים במשחק החדש מעוצבים באופן שונה ואינם מפרים לכאורה את סימני המסחר של המבקשים; אין דמיון מטעה בין השם "רמי וורלד" לבין הסימן Rummikub, בין היתר משום שברשת מצויים משחקים נוספים המבוססים על המילה Rummi; יש להבחין בין זכויות המבקשים במשחק הקופסא רמיקוב לבין זכויות המשיבים בפיתוח הטכנולוגיה של המשחק המקוון; מאחר שהמבקשים מסכימים שהמשיבים זכאים להמשיך להפעיל משחק רמי מקוון, כל עוד הוא שונה ממשחק הרמיקוב המקוון, ניתן להסתפק בפרסום הודעה בולטת מטעם המשיבים. מכאן בקשת רשות הערעור. נפסק -

שני הרכיבים העיקריים שעל ביהמ"ש לשקול בבואו ליתן סעד זמני, הם קיומה של עילת תביעה והאם מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הסעד הזמני. בניגוד לביהמ"ש קמא, סבר ביהמ"ש כי עלה בידי המבקשים להציג ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה. עם זאת, אין בכך לשנות מהתוצאה בשל אי בהירות מסוימת בהוראות ההסכם ובעיקר בשל שיקול מאזן הנוחות. המבקשים טענו כי ביהמ"ש קמא לא בחן את עוולת גניבת העין, באשר הדמיון בין משחק הרמי וורלד המקוון למשחק הרמיקוב (הן משחק הקופסא והן המקוון) עולה כדי דמיון מטעה המצדיק את מתן הצו. קיים דמיון ושוני באשר לאופן שבו נבחנת טענה להפרת סימן מסחר לעומת האופן שבו נבחנת טענה לעוולת גניבת העין. דומה כי ביהמ"ש קמא בחן את סוגיית ההטעייה באופן צר. ביהמ"ש קמא העמיד את סימני המסחר של המבקשים לצד הסימנים בהם עשו המשיבים שימוש במשחק הרמי וורלד המקוון והגיע למסקנה כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימנים. ברם, בהתחשב במכלול הנסיבות עליהן הצביעו המבקשים, דומה כי מתקיימים לכאורה יסודות העוולה של גניבת עין.

קשה להתעלם מהדמיון החזותי בין משחק הרמיקוב המקוון למשחק הרמי וורלד המקוון. אמנם קיימים הבדלים עיצוביים בין הסימנים, אך השוואה בין המשחקים בכללותם, למשל מסך הבית ומסך המשחק של שני המשחקים, ניתן להתרשם כי הדמיון הכללי בין המשחקים הוא רב. נראה כי למשתמשים במשחק הרמיקוב המקוון קל מאוד להשתלב במשחק הרמי וורלד החדש, ואף דומה כי אילולא היו מפנים את תשומת ליבם לכך שמדובר בשדרוג של המשחק הקודם, ייתכן והשוני החזותי בין המשחקים לא היה מורגש כלל. המשיבים לא הכחישו שהמשתמשים הקיימים המשיכו במשחק הרמי וורלד המקוון מאותו מקום שבו הפסיקו את המשחק הקודם, כי הקרדיטים והבונוסים נשמרו להם והם לא נדרשו לשנות את שם המשתמש והסיסמה. משחק הרמי וורלד הועלה לאתר האינטרנט בסמוך לפקיעת ההסכם בין הצדדים, תוך הפרה לכאורית של הוראות ההסכם שאסר על המשיבים לפתח משחק רמי המדמה את משחק הרמיקוב המקוון, כל עוד ההסכם עומד בתוקפו. יש לקבל את טענת המבקשים, לפיהם גם אם גורמים אחרים ברשת מפרים את זכויותיהם הקנייניות הנטענות, אין בכך כדי להכשיר את הפרות המשיבים. מה עוד שהמשיבים הם בעלי רישיון לשעבר, ומכאן החשש הגדול יותר להטעיית המנויים והמשתמשים.

אף שעלה בידי המבקשים להוכיח זכות לכאורית, אין להתערב בהחלטת ביהמ"ש קמא. ראשית, אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות שעניינן בסעדים זמניים, אלא במקרים חריגים. שנית, קיימת אי-בהירות כפולה הנוגעת להסכם שבין הצדדים, הנוגעת הן לטיב זכויות הקניין הרוחני של המבקשים והיקפן והן ביחס להוראה הקובעת כי נשמרות למשיבים הזכויות הקנייניות בטכנולוגיה המקוונת. על רקע אי הבהירות ביחס לחלוקת הזכויות, בין הטכנולוגיה המקוונת לזכויות הקניין הרוחני, ועל רקע הזכויות הנוגעות למאות אלפי המנויים שהמשיבים טענו כי רכשו בכסף מלא, מתחדדת שאלת מאזן הנוחות. מתן צו מניעה כפי שדרשו המבקשים, משמעו סגירה וחיסול אתר הרמי וורלד המקוון, על ההשקעה של מליוני שקלים באתר ובמנויים, ודומה כי יש ממש בטענת המשיבים כי מדובר בפעילותם העיקרית וכי אם לא יוכלו להמשיך לפעול בה יש חשש ממשי כי החברה לא תשרוד. מנגד, בהסכם הרישיון בין הצדדים עומד אינטרס כספי שבא לידי ביטוי בתשלום תמלוגים. מול הנזק הבלתי הפיך שייגרם למשיבים אם יינתן צו המניעה, ניתן יהיה לפצות את המבקשים על נזקיהם, אם וככל ויזכו בתביעה העיקרית. בהתחשב בכך שהמשיבה כבר חייבת כספים למבקשים, ראוי להבטיח את האינטרס הכספי של המבקשים. ניתן צו המורה למשיבה להפקיד מדי חודשיים, בחשבון נאמנות, סכום המשקף 15% מהכנסותיה ממשחק רמי וורלד באתר החדש.