ת"ק 52914-02-15 אלרון נ' העמותה למען עתיד טבעוני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות נתניה, הרשמת יפעת אונגר ביטון): במסגרת תביעת ספאם, טען התובע כי הנתבעת שיגרה אליו דברי פרסומת ללא הסכמתו, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת העלתה טענה מקדמית לפי סעיף זה אינו חל עליה בהיותה עמותה המהווה מוסד ללא כוונת רווח. נפסק -

אכן, המילים "לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת" (בהגדרת "דבר פרסומת") ו-"או לקדם את מטרותיו" (בהגדרת "מפרסם"), עשויות להתפרש כך שהן מחילות את הסעיף על כל גוף, גם אם אינו מסחרי. מאידך, המונח "דבר פרסומת" מתייחס לפרסום "מסר המופץ באופן מסחרי" והמונח "מסחרי" יכול להתפרש כחל על גופים מסחריים בלבד. תביעות בגין הפרת הוראות הסעיף הגיעו לפתחם של בתי המשפט לתביעות קטנות במקרים רבים, ובכלל זה תביעות נגד עמותות. יש להביא בחשבון את הצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת לתיקון החוק בהקשר זה. הנתבעת טענה כי עד לתיקון החוק לפי ההצעה, לא ניתן לתבוע עמותה לפי החוק במתכונתו הקיימת. הנתבעת מבקשת להסתמך על פרשנות המחוקק לדבר חקיקה קיים, כפי שבאה לידי ביטוי בהצעה לתיקונו. אין בתי המשפט כפופים לפרשנות כזו וספק אם תפקיד המחוקק לפרש את חוקיו. עם זאת, צריך שיהיה משקל, בעת פרשנות החוק, גם לעובדה שקיימת הצעה לתקנו ואף לדברי המחוקק בהסבר לאותה הצעה.

אין להתעלם מדברי ההסבר לחוק גופו, כפי שהובאו בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 33), התשס"ה-2005. המחוקק שם לנגד עיניו, במובן של הפצה מסחרית, את היקף ההפצה ולא את מסחריות הגוף המפרסם. גם ההרחבה של מטרות המסר, קרי, עידוד הוצאת כספים בכל דרך, מתפרשת על רקע הרעיון הנטוע בבסיס התיקון לחוק, ככזו החלה על כל גוף שהוא, או על כל מסר שמאחוריו עומדת המטרה לעודד הוצאת כספים. מטרת המחוקק בסעיף 30א כמתכונתו היום, היתה למנוע פרסום בלתי מוסכם של מסרים שיש בהם מטרה לעודד הוצאת כספים לכל מטרה שהיא, ללא הבחנה לעניין זהות המפרסם. ביהמ"ש אינו מסכים עם הדברים שהוסברו בהצעה שעדין תלויה ועומדת, כאילו החוק הקיים אינו מתמודד עם שאלה זו. עיון בדברי ההסבר המקוריים מלמד כי המחוקק שת ליבו אף לגופים שאינם מסחריים. ספק אם התיקון המוצע הינו תיקון נחוץ. אף התכלית הכללית של התיקון לחוק היא להתמודד עם התרחבות עצומה של תופעת משלוח מסרי "דואר זבל". תכלית זו תוגשם באימוץ הפרשנות המרחיבה, קרי: החלת החוק על עמותות.