ת"צ 39292-04-13 קלינגהופר נ' PayPal Pte. Ltd

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט עופר גרוסקופף): בקשה לאישור תביעה כייצוגית. המבקש מחזיק בחשבון PayPal והמשיבה היא חברת PayPal, המתמחה במתן שירותי תשלום ברשת האינטרנט. החברה מחייבת לקוחות ישראליים בעלי חשבון במטבע זר, הרוצים להעביר את כספם לישראל, להמירו לשקלים וגובה מהם עמלת המרה. לטענת התובע, הדבר מהווה הפרת הסכם המשתמש של החברה עם לקוחותיה, כיוון שבעת הגשת התביעה לא הייתה כל התייחסות בהסכם להמרת כספים ולעמלת המרה כפויה. כן טען שהשינוי בנוסח ההסכם שעשתה המשיבה לאחר הגשת התובענה בעניין ההמרה והעמלה מהווה הודאה מצדה שפעלה שלא כדין. מנגד טענה המשיבה כי לביהמ"ש בישראל אין סמכות לדון בעניינה לנוכח תניית שיפוט בהסכם המשתמש, הקובעת שתביעות בנושא ידונו בסינגפור או במקום מגורי הנתבע ובהתאם לדין הסינגפורי. לגופו של עניין דחתה המשיבה את טענות המבקש וטענה כי בפניו עמדו חלופות אחרות למשיכת הכספים הצבורים בחשבון, והוא בחר במודע להעבירם לישראל תוך המרתם לשקלים ותשלום עמלה, ובכל מקרה גביית עמלה בגין שירות המרה אינה חריגה או בלתי הוגנת, גם אם לא עוגנה מפורשות בהסכם.  נפסק -

חיוב לקוחות PayPal הישראליים להתדיין בבימ"ש סינגפורי ובהתאם לדין הסינגפורי, תכליתו חסימת הלקוח מלממש זכותו, ולפיכך הוראת החוק והפורום שבהסכם המשתמש מקפחת ודינה בטלות. המבקש עמד בנטל להוכיח שקיימת אפשרות סבירה שהשאלות אשר עומדות בלב התביעה תוכרענה לטובת הקבוצה. לנוכח לשון ההסכם והתכליות הגלומות בו יתכן שייקבע שבעת הגשת התובענה, הקנה ההסכם ללקוחות PayPal זכות לדרוש שמשיכת הכספים והעברתם לבנק בישראל תיעשה במטבע שבו נוהל החשבון שלהם בחברה, לכל הפחות כל עוד לא קיימת מניעה מעשית לעשות כן. לנוכח כך העובדה, כי המשיבה לא העמידה אפשרות כזו, אלא אפשרה אך ורק משיכת הכספים לחשבון בנק ישראלי תוך המרתם לשקלים חדשים, היא בבחינת הפרה של התחייבויותיה כלפי לקוחותיה, ולפיכך מקימה זכות פיצוי לכל לקוח שניזוק. נוסף על כך ניסוח ההסכם פגום באשר לא נקבע בו שעם משיכת הכספים מחשבון PayPal והעברתם לבנק ישראלי יש לשלם עמלת המרה, ואי לכך אין לחייב את הלקוחות בעמלת המרה אף לא מן הטעמים האחרים שהעלתה המבקשת. נקבע כי עצם שינוי ההסכם אינו מהווה הודאת בעל דין ביחס לפרשנות אותה יש להעניק לנוסח ההסכם. הבקשה אושרה.

עדכון: ביום 4.5.2017 אישר בית המשפט את הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת ההליך ונתן לו תוקף של פסק-דין. לעיון בפסק-הדין ופרטי הפשרה.