ת"א 7830-04-14 Terracap Ventures Inc נ' טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שפסר): תביעות הדדיות. האחת מטעם התובעת, למתן סעד הצהרתי לפיו הסכם למתן שירותי אירוח למערכות מחשוב אשר נכרת בין הצדדים, בוטל כדין על-ידה בעקבות הפרתו על-ידי הנתבעת. השנייה מטעם הנתבעת, לתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם, בעקבות ביטולו על-ידי התובעת. נפסק -

אין מחלוקת בין הצדדים כי בנקודת הזמן בה הופסק השירות לא עמד לתובעת חוב כספי כלפי הנתבעת. הנתבעת אישרה כי הפסקת השירות נבעה אך ורק בשל אי הסכמתה של התובעת להמציא ערבויות לקיום ההסכם לשביעות רצון הנתבעת. בכך הפרה הנתבעת את ההסכם בין הצדדים. דרישת הערבויות מצד הנתבעת מהווה דרישה חיצונית להסכם החסרה כל עיגון בהוראותיו. אין ביכולתה של דרישה חדשה, שהועלתה לאחר מועד כריתת ההסכם, לשנות את תנאי ההסכם הקיים בין הצדדים ללא הסכמת התובעת.

הודעת הנתבעת לפיה יופסק השירות בעוד כשבוע ככל והתובעת לא תעביר לנתבעת ערבויות כבקשתה, מהווה משום ניסיון להפעיל לחץ פסול לקבלת הסכמת התובעת לשינוי תנאי ההסכם. ההפסקה החד-צדדית של מתן השירות למערכות התובעת, ללא שיש כל חוב כספי בין הצדדים, מהווה הפרה של ההסכם. בהינתן מהות ההסכם בין הצדדים, משמעות הפסקת השירות ומבחן הסבירות, המסקנה היא כי הפסקת השירות במועד בו לא היה כל חוב מצד התובעת מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

באשר לטענת ההפרה הצפויה שהעלתה הנתבעת: היות התובעת חברה זרה אינה בגדר עובדה חדשה עבור הנתבעת, אלא מצב קיים שהיה ידוע במועד ההתקשרות; הגילוי לפיו התובעת בוחנת אפשרויות להוציא את הידע האגור במערכות אינו מגבש חשש משמעותי לאי-תשלום, מאחר שמדובר במערכות שהן קניינה של התובעת ועצם בחינת האפשרויות העתידיות הקיימות לגביהן, כשלעצמה, אינה הופכת את הפרת ההסכם על-ידה לעובדה מסתברת או הכרחית; אף האיחורים בתשלום אינם מגבשים קיומה של הפרה צפויה.

הואיל והפסקת השירות היוותה הפרה יסודית מצד הנתבעת, הרי שביטול ההסכם על-ידי התובעת (כאמור בסעיף 7(א) לחוק החוזים (תרופות)) נעשה כדין. הנתבעת טענה כי לפי סעיף הפיצוי המוסכם, ביטול ההסכם על-ידי התובעת מזכה אותה בקבלת תשלום עבור יתרת תקופת ההתקשרות. הנתבעת אינה יכולה להיבנות מהפרתה היסודית של ההסכם באמצעות קבלת פיצויים בגין הביטול (שאליו הובילה הפרתה). תוצאה זו אינה מתיישבת עם חובת תום הלב. החלתו של סעיף הפיצוי המוסכם עלול לייצר לנתבעת תמריץ חיובי להפר את ההסכם, במחשבה כי ביטולו יוביל להפעלת סעיף הפיצוי המוסכם ויאפשר לה לקבל את מלוא התשלום עבור השירותים מבלי שתידרש לספקם בפועל. התביעה התקבלה. נדחתה התביעה שכנגד.