התנגדות לרישום סימן מסחר 231956 - "INSFOCUS"

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): התנגדות לרישום סימן המסחר "INSFOCUS", שהוגש לרישום לגבי "תוכנה, הנכללת בסוג 9". המתנגדת עוסקת בייצור, פיתוח ושיווק של תוכנות בתחום הבינה העסקית והיא בעלת סימני המסחר הרשומים "WEBFOCUS" ו-"FOCUS". נפסק -

המתנגדת התמקדה בטענות לאי-כשרות רישום הסימן. לאור היותה הבעלים של רישומים שונים הכוללים את המילה "FOCUS", ספק אם יש להידרש לטענות להעדר אופי מבחין אינהרנטי מפיה של המתנגדת. ייתכן שהסימן המבוקש יימצא על ציר התיאוריות כמרמז במידה מועטה, אך בכל מקרה לא יגיע עד כדי תיאור הטובין. המילה "FOCUS", שפירושה מיקוד או התמקדות, אינה מונח מעולם המחשבים ולכל היותר מרמזת על אופי התוצאה של מיקוד על מידע. בבחינת כשרות לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר יש לבדוק האם יש דמיון בין הסימן המבוקש לבין סימן רשום, ואם כן, האם יש בדמיון זה כדי להטעות. באשר למבחן המראה והצליל, אפשרות ההטעיה בין סימני המסחר היא נמוכה. באשר למבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות, עסקינן באותו סוג סחורות ובאותו סוג לקוחות. למרות קרבה זו, לא יימצא במבחן זה חשש לדמיון מטעה. מוצרי הצדדים אינם נמכרים מעבר לדלפק או על מדף במרכול. אלה מוצרים יקרים המותאמים לצרכי הלקוחות, עלותם גבוהה, ואף הרכישה מעשית באמצעות חברות מחשוב מתווכות לאחר שזיהו את הצורך. על-אף הדמיון בין סוג הסחורות, קהל היעד הוא קהל מקצועי המודע לטיב המוצר אותו הוא רוכש, כאשר המוצרים המשווקים על-ידי הצדדים אינם כאלה המונחים על מדף או שניתן לרוכשם בחנויות השונות. סכנת ההטעיה לפי מבחן זה היא נמוכה.

באשר למבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר, ריבוי סימני מסחר המכילים את המילה "FOCUS" מעידים כי מילה זו אינה בשימושה הבלעדי של המתנגדת והיא מילה שגורה במסחר, אשר אין לתת לה הגנה אבסולוטית. שלוש רכיבי המבחן המשולש אינם מגלים חשש להטעיה ומכאן שאין מניעה לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה. באשר לטענות המתנגדת מכוח סעיף 11(6) לפקודה, מעטות ראיות המתנגדת לעניין מוניטין מוצריה. קשה להקיש מוניטין מוצרים אלה מתדפיסי האינטרנט הרבים שהוגשו, אשר ממילא יש להעניק להם משקל ראייתי מסוייג לאור אופן הגשתם באמצעות ב"כ ללא ידיעה ספציפית לגבי תוכנם. אין בפני הרשם מידע מספיק לקביעת קיומו של מוניטין בישראל למוצרי המתנגדת ומכאן שלא ניתן לקבוע שלמתנגדת מוניטין בישראל בגינו עלולה להיגרם הטעיה. לא מתקיימת סכנה להטעייה או לתחרות בלתי הוגנת במסחר כמשמעותם בסעיף 11(6) לפקודה. המתנגדת טענה כי סימנה הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב ועל כן יש לפסול את רישום הסימן המבוקש מכוח הוראות סעיפים 11(13) ו-11(14). משלא נמצא כי מתקיים חשש להטעיה ואף לא בוסס מוניטין, אין בפני הרשם ראיות מהן ניתן לדון כלל בסוגיית היות סימני המתנגדת מוכרים היטב. אין מקום לקבל את ההתנגדות ויש להורות על רישום סימן המסחר.