עת"מ 38463-07-13 ואש נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח'

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט ד"ר יגאל מרזל): עתירה לפי חוק חופש המידע. המידע שהתבקש בעתירה (חוזים שנכרתו לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל) נמסר לעותרת. נותרה להכרעה טענת העותרת שלפיה מוטלת על המשיבים החובה לפרסם את המידע שנמסר לה באתר האינטרנט שלהם. נפסק - דין העתירה להידחות. העותרת לא ביססה את חובת הרשות הציבורית לפרסם בנסיבות המקרה את המידע מושא העתירה באינטרנט. העתירה הוגשה לביהמ"ש בהתאם לסמכותו העניינית לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000. לפיכך, השאלה העיקרית היא האם קמה למשיבים חובה לפרסם את המידע באתר האינטרנט שלהם מכוח חוק חופש המידע עצמו. העותרת הפנתה לסעיף 6(א) לחוק חופש המידע. מקובלת עמדת המשיבים כי לא ניתן למצוא בהוראות הסעיף מקור לחיוב המשיבים לפרסם את המידע באתר הרשות. אף אם סעיף 6(א) חל בעיקרון על הנדון, עדיין אין מדובר בחובה החלה על החוזים נשוא העתירה, שכן לא מדובר בהנחיות מנהליות שהרשות פועל על פיהן.