החלטת אי מתן פטור מאישור הסדר כובל: חברי וועדת המדרוג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדר כובל בין חברי ועדת המדרוג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט, שעניינו כוונת הוועדה לגבש ולהפיץ בין חבריה מסמך שכותרתו "המלצות לסטנדרטיזציה של הפרסום באינטרנט בישראל". נפסק - לאחר בחינת ההסדר, כמו גם את השפעתו האפשרית על התחרות בשווקים הרלבנטיים, הרי שלא מתקיימים בו היסודות הקבועים בסעיף 14 לחוק לשם מתן הפטור. ההסדר שבמסמך ההמלצות קובע כללי אחידות בפרסום באינטרנט שתוצאתם, בין היתר, הגבלת כמות הפרסומות, גודלן ותצורתן, באופן היוצר הלכה למעשה תיאום בין מתחרים ביחס לעניין כמותם ואיכותם של מוצרי הפרסום באינטרנט וכן מקל על תיאום בין מתחרים ביחס למאפיינים אחרים של מוצרים אלו. ההסדר עלול להגביל את התחרות בחלק ניכר של השוק המושפע מן ההסדר והוא מעורר חששות לפגיעה של ממש בתחרות בשוק הרלבנטי.