ת"ק 38085-01-11 רוי אלדר נ' דרור שתיוי

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשם יגאל נמרודי): עניין התביעה בשירותי בניית אתר אינטרנט שהזמין התובע מהנתבע. התובע טען, בין היתר, כי הנתבע לא סיפק לו את התוצרים להם התחייב בהסכם בין הצדדים וכן כי בעת הגישה לאתר הופיע הכיתוב "האתר אינו פעיל עקב אי תשלום", המהווה לשון הרע. הנתבע טען כי פעל לפי התחייבויותיו בהסכם ואף מעבר לכך וכי חסם את הכניסה לאתר מאחר והתובע נמנע מלשלם לו את יתרת התמורה המוסכמת. נפסק - דין התביעה להתקבל בחלקה. בהתאם להסכם, היה על הנתבע למסור לתובע את האתר ביום 8.12.2010, כשהוא פעיל ובהתאם לאפיון המוסכם. יש לדחות את טענת התובע כי כל שהועבר היה עיצוב גרפי לשם התובע - ZING. מהעדויות עולה כי בוצעה על-ידי הנתבע עבודה משמעותית, אך לא הוכח כי העבודה בוצעה בשלמותה. עלה בידי התובע להניח תשתית עובדתית ראשונית לפיה הנתבע לא עמד בהתחייבויותיו ככתבן, בעצם העובדה שיומיים לפני המועד בו היה על הנתבע למסור לתובע את האתר, כשהעבודה עליו הושלמה, הוצגה רשימה מפורטת וארוכה של ליקויים ושינויים שיש לערוך. היה על הנתבע להציג אסמכתאות על כך שבמועד הרלבנטי נמסר אתר מושלם. הנתבע כשל בהצגת ראיות מתאימות, כאשר הימנעותו נזקפת לחובתו. משהנתבע חסם את אפשרות הגישה של התובע לאתר, ממילא נמנעה מהתובע האפשרות להציג חוו"ד מומחה מטעמו, או ראיות חד משמעיות אחרות, המלמדות על הליקויים שלפי הנטען היו באתר במועד שנועד למסירה. בנסיבות אלה, ברי כי הנתבע הוא שאמור היה להציג ראיות מתאימות המתייחסות ליכולת להפעיל את האתר ולאפיון הפעילות בו במועד שנקבע למסירה. כאמור, הנתבע ביצע עבודה בהיקף משמעותי, אך לא הונחה תשתית עובדתית המעידה כי בוצעה כל העבודה. אין די בביצוע עבודה חלקית, גם אם מדובר בחלק הארי של העבודה. כל עבודה שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי ההסכם, למעט ליקויים זניחים ביותר, מהווה למעשה הפרה של ההסכם. לפיכך, זכאי הנתבע להשבת התמורה ששולמה על-ידו, למעט ביחס לסכום ששולם עבור עיצוב הלוגו. לא הוכח כי במועד בו פורסמה באתר ההודעה כי האתר אינו פעיל עקב אי תשלום, היא אכן נצפתה על-ידי גורם כלשהו זולת התובע. לפיכך נדחתה הטענה בדבר לשון הרע. אף לא הונחה תשתית עובדתית בדבר אבדן הכנסה שנגרמה לתובע. הנתבע ישלם לתובע סך של 7,140 ש"ח וכן את הוצאותיו.