ת"ק 42877-06-12 רועי גולן נ' אבי אילוז

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם ניר נחשון): עניין התביעה בטענה להפרות של הנתבע את התחייבויותיו החוזיות כלפי התובע, ביחס לבניית אתר אינטרנט ושירותים נוספים. התובע טען, בין היתר, כי הנתבע התחייב להקים את האתר ולהעלותו לרשת האינטרנט עד לחלוף 30 ימים מיום העברת עיצוב האתר על-ידי התובע, אך כי לא עמד במועדים להם התחייב. הנתבע הכחיש את טענות התובע וטען, בין היתר, כי העיכוב שחל בבניית האתר מקורו בבקשת התובע. נפסק - עסקינן בתביעה לביטול הסכם המבוססת על הפרות נטענות של החוזה על-ידי הנתבע. סוגיה זו מוסדרת באופן חלקי בחוק חוזה קבלנות. אין חולק כי הנתבע הקים אתר "לוח רכב" לתובע, אלא שהאחרון טוען כי חל איחור בהעלאת האתר לרשת, איחור שגרם לו לנזקים. כמו, לטענתו נפלו פגמים מהותיים במוצר, שבעטיים הוא דורש את ביטול ההסכם, השבת כספו ופיצוי בגין אבדן הכנסה. לתמיכה בפגמים הנטענים במוצר, צירף התובע לתביעתו תצהיר של מר יואב חרמון, אך לא טרח לזמנו למתן עדות בביהמ"ש, הגם שעיקר תביעתו נסמכת על חוות דעתו. עיון בתצהיר מלמד כי הינו כללי וסתמי ולא ניתן ללמוד ממנו אודות היקף הפגמים ומהותם. בהתאם להוראות הדין, על התובע היה להמציא חוות דעת מומחה ככל שהינו טוען כי עדיין קיימים פגמים במוצר, שבמסגרתה תינתן התייחסות אף לעלות תיקונם. בהתאם לחוק חוזה קבלנות, ככל שבוצעה המלאכה או ניתן השירות, לא ניתן עוד לבטל את ההסכם. האפשרויות היחידות העומדות בפני התובע במקרה זה הינן לדרוש את תיקון המוצר או לקזז מהתמורה שהתחייב לשלם עבורו. התובע לא הרים את נטל ההוכחה הדרוש במשפט אזרחי כדי להוכיח את תביעתו. במהלך הדיון הציג הנתבע את האתר שהקים עבור התובע  וביהמ"ש התרשם כי הנתבע מילא אחר התחייבויותיו. הקמת אתר אינטרנט דורשת עבודה משותפת בין הצדדים לצורך הפעלתו המיטבית. התובע לא הוכיח כי פנה לנתבע באופן יומיומי והעמיד את עצמו ואת כספו לצורך כך. ההפך הוא הנכון. התובע נעלם לתקופות שונות, הזניח את הטיפול בהקמת האתר ולא טרח לשלם את יתרת התמורה בהתאם להתחייבותו. התביעה נדחתה.