ת"א 6804-12-08 ציון בונפרד ואח' נ' המכללה לחשמל בע"מ ואח'

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת כאמלה ג'דעון): האם אחראית מדינת ישראל לנזקים שנגרמו לתובעים עקב אי השלמת לימוד קורס אופטיקה במכללה לחשמל בע"מ, כתוצאה מקריסתה הכלכלית של המכללה? בין היתר, טענו התובעים כי עובר להרשמה, ערכו בדיקה באתר האינטרנט הרשמי של משרד התמ"ת ומצאו כי המכללה מופיעה ברשימת בתי הספר הזוכים להכרה מטעם המשרד. התובעים טענו כי הסכימו להירשם למכללה בהסתמכם על המידע שהופיע באתר. נפסק - מקובלת עמדת הנתבעת לפיה אין היא יכולה לשמש כמבטחת על עסקים פרטיים וכי היא אינה ערבה לחוסנה הכלכלי ו/או ליציבותה הפיננסית של המכללה. כן מקובלת הטענה כי הנזק שנגרם לתובעים מקורו בשימוש לרעה שנעשה על-ידי הנתבע באישור הפיקוח והצגת מצג שווא על-ידו ביחס להכרת המשרד במכללה. עם זאת, הנתבעת אינה פטורה מאחריות כלפי התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם שכן אף היא תרמה, בהתנהגותה הרשלנית, שהתבטאה בפרסום מידע מטעה באינטרנט ובהנפקת אישור הכרה למכללה, להתרחשות הנזק הנטען. הנתבעת יכולה וצריכה היתה לצפות כי שימוש רשלני בהצגת מידע באתר הרשמי שלה עלול לגרום נזק למי שמסתמך על מידע זה. בין הנתבעים לתובעים מתקיימים יחסי קירבה, הן בהתייחס למידע שפורסם באתר הרשמי והן בהתייחס למידע שהופיע באישור ההכרה/פיקוח, שמכוחם חלה על הנתבעת חובת זהירות כלפיהם. הצגת מידע מלא ומהימן על-ידי רשות שלטונית הינו ערך חשוב הראוי להגנה. הנתבעת פעלה בחוסר זהירות והתרשלה בהצגת המידע על-ידה, הן באתר הרשמי והן באישור ובכך עוולה כלפי התובעים בהצגת מצג רשלני. הנתבעת אחראית לנזקים שנגרמו לתובעים עקב התרשלותה בשיעור של 40% מהנזק ותשלם לכל אחד מהתובעים סך של 12,000 ש"ח.