ת"מ 6074-12-10 שאול סלהוב נ' מדינת ישראל - משרד המשפטים

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט אלכס קיסרי): בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המדינה, שעניינה בתשלום שנגבה לפי תקנות המקרקעין [אגרות], התשל"ה-1974, כאגרה עבור צפייה באינטרנט במידע על רישום זכויות מקרקעין ועבור בקשה לנסח מאושר מרישום הזכויות, כשהבקשה הוגשה בתוך שעה מן הצפייה. המבקש צפה באינטרנט ברישום הזכויות הנוגע לדירתו ושילם סכום של 10 ש"ח. בטרם חלפה שעה מן הצפייה, הוא הזמין באמצעות האינטרנט נסח מאושר של רישום הזכויות ונדרש לשלם עוד 66 ש"ח. בדיעבד הסתבר למבקש כי מהתשלום עבור הנסח המאושר, היה צריך לנכות סכום של 10 ש"ח אותו שילם עבור הצפייה, שכן הפעולות נעשו בפרק זמן של שעה, באתר האינטרנט www.gov.il (שוהם - שירות התשלומים הממשלתי). נפסק - מלשון התקנה עולה כוונה לחייב באגרה מופחתת את מי שמבקש נסח מאושר, לגבי רישום בו צפה בתוך פרק זמן של שעה קודם לבקשת הנסח המאושר. הפרשנות שמציעה המדינה, לפיה האגרה המופחתת לא תחול על הזמנת נסח הנעשית באמצעות "שוהם" או אתר משרד המשפטים, היא מוקשה. לא ניתן למצוא הסבר מדוע לא תחול התקנה על הזמנת נסח באמצעות אתר משרד המשפטים, אלא רק על הזמנת נסח באמצעות הזכיינים שנבחרו לשם כך. מתן פירוש מצמצם לתקנה, כפי שמציעה המדינה, מביא לתוצאה שמי שבדומה למבקש נזקק לשירות המקוון של צפייה ברישום זכויות במקרקעין ומבקש נסח מאושר של רישום זה, ומשתמש בשירותי אתר האינטרנט של המדינה, אינו יכול לזכות בהנחה שמציעה התקנה. תוצאה זו אינה מתיישבת עם היגיון התקנה. המבקש עמד בנטל להוכיח כי יש בידו עילת תביעה אישית והתקיימו התנאים לאישור התובענה כייצוגית. הקבוצה המיוצגת תוגבל למי ששילמו, באמצעות שוהם או אתר משרד המשפטים, אגרה עבור צפייה במידע על רישום זכויות במקרקעין, ושילמו באתר זה ובתוך פרק זמן של שעה לאחר מכן, אגרה מלאה עבור נסח מאושר.