ת"א 4857-09-08 ד"ר יורם הרט נ' קומרקס בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה ופסק-דין, מחוזי מרכז, השופט בנימין ארנון): תובענה שעיקרה דרישת התובע לחייב את הנתבעים בתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם לשיתוף פעולה שנכרת בינו ובין הנתבעת 1, חברת קומרקס בע"מ. בנוסף, עתר התובע לקבלת פיצויים בגין הפרת זכויות היוצרים שלו בכתבות מקצועיות שפורסמו על-ידי הנתבעת 2 (חברת מיזמי בריאות ברשת בע"מ) ועילות תביעה נוספות. התובע הוא רופא עור מומחה, המפעיל קליניקה פרטית וכן משמש כעורך וכבעלים של מספר אתרי אינטרנט העוסקים בתחום. הנתבעת 1 הקימה והפעילה את הפורטל הרפואי doctors.co.il. הנתבעת 2 רכשה מהנתבעת 1 את הבעלות בפורטל הרפואי. הנתבע 3 הוא בעל מניות בחברות הנתבעות. במסגרת ההסכם ביניהם, ביקשו הצדדים להקים אתר משנה לפורטל הרפואי, שיעסוק ברפואת וטיפוח העור (אתר העור). התובע טען כי הנתבעים הפרו את זכויותיו בלמעלה מ-30 כתבות שפרסם באתר העור במסגרת שיתוף הפעולה. נפסק - 
 • הוכח שהתובע קיים את התחייבויותיו לפי ההסכם בין הצדדים לפחות בששת החודשים הראשונים ממועד החתימה על ההסכם. פרק הזמן שבמהלכו קיים התובע את כל חיוביו לפי ההסכם היה קצר מ-12 החודשים הנמנים ממועד חתימת ההסכם. התובע ביסס את זכאותו לקבלת 1% מהזכויות בפורטל הרפואי לאחר שזה הופרד מפעילות קומרקס בשנת 2007 ומשנמנעה קומרקס מלהעביר לידי התובע זכויות אלה היא הפרה את ההסכם שנכרת בינה לבין התובע.
 • התובע הוכיח את זכאותו לסעד של מתן חשבונות עקב הפרת ההסכם על-ידי קומרקס. הסעד יכלול חשבונות המתייחסים לזכאות התובע לקבלת פיצוי בגין הפרת זכותו לקבל 1% מהזכויות בפורטל הרפואי בגין מכירתו למיזמי בריאות וכן יכלול מתן חשבונות בגין ההכנסות מפרסומים מסחריים שנעשו באתר העור עד סגירתו בשנת 2004 וכן בגין הכנסות מפרסומים מסחריים שנעשו בקבוצות הדיון באתר העור עד לחודש אפריל 2001 (המועד שנקבע בפסק-הדין כמועד בו הפסיק התובע לחלוטין את פעילותו באתר העור).
 • האם הנתבעים הפרו את זכויות היוצרים של התובע? ראשית, אין לקבל את טענת הנתבעים כי התובע אינו בעל זכויות היוצרים בכתבות נשוא התביעה. התובע הוכיח כי הינו הבעלים של זכויות היוצרים בכתבות, גם ביחס לכתבות שפורסמו בספריו בהוצאות פרולוג. בנסיבות המקרה אף חלה החזקה הקבועה בדין לעניין זה. הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי התובע העביר לגורם אחר את הזכות הבלעדית לפרסם את הכתבות ברשת האינטרנט.
 • הפרת זכויות היוצרים של התובע לאחר העברת הפורטל הרפואי למיזמי בריאות - קומרקס היתה רשאית להמחות לצד שלישי, לרבות למיזמי בריאות, את זכויותיה לפי ההסכם שנחתם בינה לבין התובע ובכלל זה להסב גם את זכותה לעשות שימוש בכל הכתבות שהתובע פרסם באתר העור, כל זאת - אף מבלי לקבל הסכמה נוספת לכך מאת התובע ואף מבלי שקומרקס תידרש להודיע לתובע על כך, מראש או בדיעבד.
 • לנוכח העובדה כי עסקינן בזכות שימוש שאינה ייחודית, לא היה צורך במסמך בכתב כדי להעביר מקומרקס למיזמי בריאות את זכויותיה של קומרקס לעשות שימוש במאמרי התובע ובכתבות שהועלו לאתר העור ודי בכך שקומרקס העבירה לידי מיזמי בריאות את כל זכויותיה בפורטל הרפואי על כל תכניו, כדי להמחות כדין, בין יתר התכנים הרבים שבפורטל הרפואי, גם את זכות השימוש בכתבות.
 • הפרת הזכות החומרית בגין פרסום 2 כתבות באתר "וואלה" - יש לדחות טענה זו של התובע. נוכח ההסכם ברור ומפורש והוא מקנה לקומרקס זכות שימוש בכתבות גם בכל אתר אחר ברשת האינטרנט בהיותו מהווה - ביחס לפורטל הרפואי - מדיה דיגיטלית אחרת. פרשנות התובע למונח האחרון מאולצת, מצמצמת ומגמתית.
 • הצדדים נכנסו למיזם משותף מתוך מטרה כי יצליח ככל הניתן. פרסומו של הפורטל הרפואי והכתבות המתפרסמות בו באתרים בעלי תפוצה ארצית רחבה, תוך אזכור שם הכותב והפורטל הרפואי, מהווים תרומה חשובה להצלחת הפורטל הרפואי בכלל ושל אתר העור בפרט. מתן רישיון שימוש מצומצם ומוגבל, שאינו מאפשר לקומרקס להפיץ את התכנים המצויים באתר העור ברשת האינטרנט, מנוגד לכוונת הצדדים לשתף פעולה באופן שיקדם את אתר העור.  
 • הפרת זכותו המוסרית של התובע בכתבותיו - התובע טען כי בפורטל הרפואי הופיעו 5 כתבות בהן הופרה לכאורה זכותו המוסרית. לא הוכח כי שהפעולות שגרמו להפרת זכותו המוסרית הנטענת של התובע בכתבות (שינוי כותרת המשנה בכתבה אחת והשמטת שם התובע כמחבר בארבע נוספות) נעשו על-ידי מיזמי בריאות (קומרקס לא נתבעה בגין הפרת זכות זו). סביר יותר כי פעולות אלו נעשו במועד מוקדם יותר, עוד טרם הפסקת פעילות אתר העור. גם לתובע עצמו הייתה גישה לכתבות אותן העלה לאתר העור והיה באפשרותו לשנותן.
 • לא הוכח כי מיזמי בריאות ביצעה פעולה אקטיבית כלשהי להפרת הזכות המוסרית של התובע בכתבותיו. כל חטאה היה כי לא מחקה משרתי הפורטל הרפואי את חמש הכתבות שהפרו לכאורה את זכותו המוסרית.
 • אין בעובדה כי מיזמי בריאות לא הסירה משרתיה כל מסמך אשר היה עשוי להוות הפרה בכוח של זכויות היוצרים של התובע בכתבות כדי לבסס כנגדה הפרה של זכויות היוצרים של התובע. הפורטל הרפואי מכיל מיליוני דפי אינטרנט, מספר הכתבות בשרתי הפורטל הרפואי במועד מכירתו למיזמי בריאות היה כ- 5,500 ומספר ההודעות בפורומים השונים (שבכל אחת מהן עלולה להיכלל הפרה פוטנציאלית של זכויות יוצרים) התקרב ל-2 מיליון הודעות.
 • בנסיבות המקרה, כאשר כתוצאה מהעברת בעלות באתר אינטרנט רוכש האתר עלול להפוך לאלתר למפר של זכויות יוצרים, יש לאמץ נוהל של "הודעה והסרה". מאחר שבכל שינוי של זכות בעלות באתר אינטרנט עלול הרוכש להפוך למפר של זכויות יוצרים, בפרט כאשר מדובר באתר המקיף חומר רב, אין מקום לחייב את רוכש האתר לבחון את כל תוכן האתר אותו רכש ולוודא שאין בו כדי לגרום להפרה בכוח של זכויות יוצרים השייכות לצד שלישי. הטלת חובה כזו, בהתחשב בהיקף המידע המצוי באתרי אינטרנט גדולים, הינה גזירה שהרוכש אינו יכול לעמוד בה.