ת"צ 38194-07-10 דוד ספיר נ' פלאפון תקשורת בע"מ

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט יצחק ענבר): המבקש, לקוח פלאפון, רכש ממנה מכשיר סלולרי עם כרטיס SIM. המבקש קיבל את הטלפון כשהוא "נעול" (חסימה טכנולוגית המגבילה את המכשיר לשימוש עם כרטיס SIM של מפעיל מסוים בלבד). המבקש שילם לפלאפון 84.99 ש"ח עבור "פתיחת" המכשיר והסרת המגבלה לשימוש בו ברשתות של מפעילים אחרים, בישראל ומחוצה לה. לטענת המבקש, סכום זה נגבה ממנו ומלקוחות נוספים תוך הפרת תנאי הרישיון של פלאפון. לטענת פלאפון, נעילת המכשיר אינה אסורה ופעולת הנעילה או הפתיחה אינה "פעולת בזק" או "שירות רט"ן" ואין מניעה בדין לאספקתם תמורת תשלום. נפסק -
  • נעילת מכשיר או פתיחתו אינם נמנים על השירותים שלפלאפון הותר לספקם על-פי הרישיון. הרישיון קובע כי בעל רישיון זכאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט"ן. פתיחת מכשיר אינה נמנית גם על שירותים אלו.
  • נעילת מכשיר של לקוח, המבקש להשתמש במכשיר באמצעות כרטיס SIM של פלאפון, חוסמת בפני הלקוח את האפשרות לעשות שימוש במכשיר ברשתות אחרות. חסימה זו מפרה לכאורה את האיסור שבסעיף 4ז' לחוק התקשורת, האוסר על בעל רישיון להתנות, במישרין או בעקיפין, מתן שירות הניתן על-ידו באי-קבלת שירות מבעל רישיון אחר.
  • פלאפון נדרשת לרישיון אך ורק לשם ביצוע "פעולות בזק" או לשם מתן "שירותי בזק". פעולות ושירותים שאינם כאלו, אינם חוסים תחת כנפי הרישיון ופלאפון רשאית לבצעם ללא שחלות עליה מגבלות שמקורן ברישיון. יש להכריע האם נעילת המכשיר או פתיחתו מהווים "פעולות בזק" או "שירות בזק".
  • נעילת מכשיר טלפון או פתיחתו הן "שירות בזק". מדובר בפעולות שתכליתן להגדיר את אפשרויות השידור והקליטה במכשיר ומכאן, שהן נעשו למטרת שידור או קליטה, היינו, ל"מטרת בזק". מדובר ב"פעולות בזק" ומאחר והן נעשו למען לקוח הן גם בגדר "שירות בזק". פעולות אלו חוסות תחת הוראות החוק והרישיון ובביצוען הפרת פלאפון את הוראות החוק והרישיון.
  • הפרתן לכאורה של הוראות חוק התקשורת מהוות בנסיבות העניין עוולה של הפרת חובה חקוקה. הוכח כדבעי שלמבקש ולחברי הקבוצה יש עילת תביעה טובה לכאורה נגד פלאפון. ביהמ"ש אישר את התביעה כייצוגית.
עדכון: ביום 3.6.2012 ניתן פסק-דין בתובענה. בין היתר, קבע ביהמ"ש כי מסמכים נוספים שהמציאה הנתבעת אינם מלמדים כי בתקופה הרלבנטית סבר הרגולטור כי פעולת נעילת מכשיר מפני שימוש בכרטיס SIM של מפעיל אחר היא פעולה לגיטימית ומותרת (ושאין איסור לגבות תשלום בגין "פתיחת" המכשיר מנעילה זו). ביהמ"ש קיבל את התביעה והורה לפלאפון להשיב ללקוחותיה את הסך של 1,180,936 ש"ח, הוא הסכום הכולל שגבתה עבור פתיחת נעילות מכשיר. לתובע המייצג נפסק גמול של 40,000 ש"ח ולב"כ נפסק שכ"ט של 180,000 ש"ח.

עדכון: ביום 1.1.2014 ניתן פסק-דין בערעור שנדון בביהמ"ש העליון (השופטים גרוניס, עמית וזילברטל) ולפיו הסכימו הצדדים להצעת ביהמ"ש לפיה הסכום שנפסק על-ידי ביהמ"ש המחוזי יוקטן ויועמד על מחצית, בלא שיחול שינוי לגבי הגמול ושכר הטרחה [ע"א 5662/12 פלאפון תקשורת בע"מ נ' דוד ספיר].