עת"מ 1157/09 רחל בלומנטל נ' נציבות שירות המדינה

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופטת נאוה בן אור: בקשת העותרת לפי פקודת ביזיון בית המשפט, ביחס לפסק-דינה של השופטת יהודית צור מיום 19.5.2009, במסגרתו נקבע כי המשיבה תפרסם את הדין וחשבון השנתי, לשנת 2008, לא יאוחר מיום 1.7.2009. נפסק - הרוב המכריע של המידע שיש להכלילו בדו"ח השנתי מפורסם באתר האינטרנט של המשיבה. פרסום זה אינו בבחינת שימת חוק חופש המידע ללעג. אתר האינטרנט הינו אתר נגיש לציבור הרחב והטלת חובה נוספת של הוצאת דו"ח מודפס וכרוך הינה בבחינת עלות שאין כל הצדקה להטילה על הציבור. הבקשה נדחתה.