עש"ם 3275/07 שמואל ציילר נ' נציבות שירות המדינה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטת אילה פרוקצ'יה): ערעור על הכרעת-דינו של ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה [בד"מ 141/02 מיום 26.10.2006]. המערער, מפקח שומת מקרקעין, הורשע בביה"ד בביצוע עבירות משמעת, בשל שליפת נתונים ממאגרי מידע ממשלתיים, שלא לצרכי עבודתו. נפסק - דין הערעור להידחות. שימוש שלא כדין באמצעים שמעמיד המעסיק לרשות העובד עלול להיות כרוך בפגיעה לא רק במעסיק, אלא גם בצדדים שלישיים תמי לב. הדוגמא של חדירה שלא כדין למאגרי מידע ונתונים העומדים לרשות העובד, לצורך ביצוע תפקידו, משקפת מצב דברים מעין זה. עובד שעומדים לרשותו מאגרי מידע הכוללים פרטים ביחס לאנשים שונים אמור להשתמש בהם לצרכי תפקידו בלבד. השימוש במאגרי מידע הנוגעים לנתונים אישיים של בני אדם פוגע באופן טבעי בזכותם לפרטיות. משעה שהשימוש במידע חורג מהפונקציה המוגדרת לתפקיד, האינטרס הציבורי העשוי להצדיק שימוש במידע פרטי כבר אינו ברור לעין. שימוש במאגר מידע שלא למטרה לשמו הופקד בידי העובד, מהווה חריגה מהותית מכללי המשמעת. יש בו לא רק הפרה של הוראות הממונים, אלא נילווה לו חשש ממשי לפגיעה קשה בפרטים, שנתוניהם מצויים במאגר הממוחשב בשירות המדינה למטרה מוגדרת בלבד.

ההפרה והפגיעה הכרוכים בשימוש במידע מחוץ למסגרת התפקיד, נגרמים בין אם השימוש שהעובד עושה במידע נועד לצורך פרטי ובין אם למטרה כלשהי שהעובד מגדיר אותה כמשרתת אינטרס ציבורי. מימד הפגיעה בפרטיות הכרוכה בשליפה שלא כדין של פרטים ונתונים אישיים ממאגר מידע ממוחשב בשירות המדינה מעצים את הפגיעה הנובעת כללי המשמעת ומשווה לה מימד של הפרת ערך חוקתי. הפגיעה בפרטיות אינה מסתכמת בפגיעה בפרטים שנעשה שימוש בנתוניהם. היא מגלמת נזק רחב יותר לאינטרס הציבורי, בפגיעה באמון הציבור ברשויות המדינה, האמורות לשמש נאמן הציבור בקבלת מידע ונתונים שחלה עליהם חובת סודיות ולעשות בהם שימוש אך ורק על-פי המותר מכוח הדין. הפרת חובת הסודיות כאמור, מעבר לפגיעה בפרטיות האדם שנעשה שימוש בנתוניו האישיים שלא כדין, מערערת את אמינותה של הרשות הציבורית בעיני הציבור ועלולה לפגוע ביכולתה של הרשות לקבל ולרכז בידה בעתיד נתונים חיוניים הדרושים לביצוע תפקידה. נזקי ההפרה משתרעים על הפרט ועל הכלל כאחד וחומרתם רבה.