א 61279/06 בהרי נועם ליאור ואח' נ' מפעל הפיס

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת דליה אבי-גיא): תביעה לתשלום זכייה בסך 1,200,000 ש"ח, בגין הגרלה שערך מפעל הפיס למנוייו ולפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה עקב אי-תשלום הזכייה. בבדיקה שערכו התובעים באתר האינטרנט של מפעל הפיס, התברר להם כי זכו בפרס יקר ערך. הנתבעת מסרה לתובעים כי מקור הצגת המידע בתקלה וכי בפועל לא זכו בפרס כלשהו. נפסק - בהתאם לחוזה שבין מנויי תוכנית המנויים לבין מפעל הפיס, רק המידע המופיע במחשבי מפעל הפיס הוא המחייב, להבדיל ממידע המוצג באתר האינטרנט. הוכח כי מקור מופע האינטרנט, על-פיו זכה כרטיס המנוי בפרס הנטען, היא הצגת נתונים שהיו אמורים להיות חסומים, לצורך בדיקת ניסוי באחת התוכנות המפעילות את אתר האינטרנט. לפיכך, הוזנו לאתר נתונים בדויים, שלא היו אמורים להיות גלויים למשתמשי האתר. אין לקבל את טענת התובעים לפיה ההודעה על הזכייה באתר האינטרנט מהווה "הצעה" שקובלה על-ידי התובעים, כך שמפעל הפיס מנוע מלחזור מהצעתו. עיון בדף האינטרנט מעלה כי אין עסקינן ב"הצעה", כמשמעה בחוק החוזים, אלא אך בפרסום תוצאות הגרלה. באשר לעוגמת הנפש שנגרמה לתובעים: מפעל הפיס, כעורך הגרלות שתוצאותיהן מתפרסמות באינטרנט, חב חובת זהירות כלפי מנויי תוכנית ההגרלות, מכוחה עליו לפעול על-מנת שהכיתוב באתר ישקף את נתוני האמת של ההגרלות. מפעל הפיס לא ציין באתר כי נערכים בו ניסויים בתוכנה המפעילה את האתר, כך שאין להסתמך על נתוני האתר או להתייחס אליהם בהסתייגות. מפעל הפיס התרשל כלפי התובעים, משלא נקט אמצעים סבירים לוודא כי המידע באתר משקף נאמנה את תוצאות ההגרלה. מפעל הפיס יפצה את התובעים בסך של 15,000 ש"ח בגין עגמת הנפש שנגרמה להם.