תיק 104555 בעניין עזבון המנוח דגני ז"ל

(החלטה, הרשם לענייני ירושה בתל-אביב, עו"ד יוסף זילביגר): ללשכת הרשם לענייני ירושה הוגשה בקשה לקיום צוואה, בה מבוקש לקיים מסמך אינטרנטי הנושא את הכותרת "צוואה". האם חוק הירושה מכיר בטענה כי מסמך שהודפס דרך האינטרנט מהווה צוואה? האם מסמך כזה עשוי להיחשב כצוואה בכתב-יד? נפסק - צוואה היא מסמך הממלא דרישות צורניות מסוימות הקבועות בחוק הירושה, שתוכנו הוא הקניית רכוש לאחר המוות. המבקש סבור כי המסמך מהווה "צוואה בכתב יד". בהתאם לס' 19 לחוק הירושה, "צוואה בכתב יד תכתב בידי המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו". חוק הירושה קובע אילו הם מרכיבי היסוד, שבהיעדרם, לא יוכר המסמך כצוואה. לעניין צוואה בכתב יד, נקבע מרכיב היסוד "כתב יד" ולא "כתב". לפיכך, אין ללמוד לענייננו מס' 3 לחוק הפרשנות, הדן בכתב ולא בכתב יד. אין מדובר בצוואה תקיפה מבחינת צורתה. הבקשה נדחתה.