תיק הוצאה לפועל 03/22399/04/4

(החלטה, לשכת ההוצאה לפועל בי-ם, ראש ההוצל"פ נמרוד פלקס): נתברר כי אופן החישוב הנהוג בתיקי ההוצאה לפועל, שנפתחו לשם ביצוע שטרות, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומוטה לרעת החייבים. נפסק - מקור החישוב השגוי הוא אי-עדכון מחשב ההוצאה לפועל בתיקונים שחלו בחוק ההוצאה לפועל ובחוק פסיקת ריבית והצמדה, לאור תיקון מס' 8 לחוק הריבית. הוספת רכיב ריבית הפיגורים, מקום שאין לעשות כן על פי דין, הוביל במהלך השנים לחיוב יתר של החייבים, בשיעור העולה לעיתים אף פי שלושה על השיעור הקבוע בדין. מן הראוי שהאחראים על הענין בהנהלת בתי המשפט יפעלו לשם התאמת חישובי מחשב ההוצאה לפועל להוראות הדין. שכן, הציבור הרחב מסתמך על חישובי מערכת ההוצאה לפועל, תוך הנחה כי החישובים הללו עולים בקנה אחד עם הוראות הדין.