א 4841/06 לוינסון נ' וינשטין

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט אורן שוורץ): תביעה כספית בגין נזק שגרם לכאורה הנתבע לתובע, עת ביצע חוזה לקבלנות משנה לבניית מערכת ניהול וכתיבת קוד לאתר אינטרנט. מחשבו האישי של הנתבע קרס והחומר עליו נמחק כליל, בהיעדר גיבוי, לכן לא סיפק המערכת לתובע. נפסק -
  • הנתבע כקבלן משנה חב חובת זהירות לתובע, שכן היה מעורב באפיון האתר עבור המזמינה. אי ביצוע גיבוי בעת הכנת קבצים, מהווה הפרה של חובת הזהירות הקונקרטית.
  • הנתבע הודה כי לא ערך גיבוי לקבצים, בלא הצדקה. מכוח היחסים החוזיים בין הצדדים, קמה לנתבע חובת זהירות מושגית כלפי התובע. הנתבע נשכר על-ידי התובע כקבלן משנה ומשלא שמר את הקבצים, לא נהג כבעל מקצוע סביר והתרשל בביצוע עבודתו.
  • אי גיבוי הקבצים מהווה משום מחדל רשלני לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין. הנתבע חב בכל נזק שאירע כתוצאה ממחדלו זה. קיים קשר סיבתי עובדתי בין מחדלו הרשלני של הנתבע לבין הנזק לתובע. אי גיבוי הקבצים הביא לאי עמידה בלוחות הזמנים שהציבה המזמינה ולביטול ההסכם שלה עם התובע.
  • אף סיבתיות משפטית מתקיימת. על הנתבע היה לצפות, לנוכח המועדים שנקבעו בהסכם האיפיון, שאי גיבוי הקבצים יגרום לנזק שנגרם - אי ביצוע החוזה במועד. הנתבע חויב לשלם לתובע סך של 20,441 ש"ח וכן הוצאות בסך 2,500 ש"ח.