בש"א 2994/07 א 728/07 דפוס שלומי גרפיקס נ' ספקטרום דפוס

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי נצרת, השופט דני צרפתי): דיון בטענת המשיבים לפיה נעדר ביהמ"ש סמכות מקומית לדון בתובענה. נפסק - מאחר והאינטרנט הוא חסר מקום וגבול טריטוריאלי ובעל תפוצה רחבה, הרי בתביעות בנושאי אינטרנט מובהקים, בחינת מקום המעשה או המחדל נעשית בהקשר רחב וגמיש, כשככלל אין לייחס לתביעות אלו משמעות מצומצמת לתחום הסמכות המקומית. ברם, את הכללים האמורים אין מקום ליישם שעה שהתביעה אינה תביעה מובהקת בנושא אינטרנט, על-פי מבחן מעשי של השאלות האמיתיות שבמחלוקת. במקרה דנן, השאלות המרכזיות שבמחלוקת נסבו סביב הסכם פירוק השותפות שבין הצדדים. בהתאמה, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים בהקשר דלעיל, הוא בתחום סמכותו המקומית של ביהמ"ש המחוזי בחיפה. הניסיון ליצור סמכות מקומית, תוך הפנייה לעובדת הפרסום של יצירות באתר האינטרנט של המשיבים, הינו בבחינת ניסיון כמעט מלאכותי, שאין לאמצו. בנסיבות התביעה שבנדון נכון לעשות שימוש במבחנים המסורתיים של תקנות סדר הדין האזרחי. לפי מבחנים אלו, הסמכות המקומית היא לביהמ"ש בחיפה.