ח"א 8006/02 טלקום זהב 2001 (שותפות מוגבלת) ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

(פסק-דין, ביה"ד לחוזים אחידים בירושלים, השופטת מ. מזרחי והחברים גרוסקופף וגלברד): בקשתה של הוט טלקום לאשר כי בהסכם ההתקשרות, אשר לפיו היא מספקת שירותי גישה לספקי אינטרנט מהיר בכבלים למנוייה, אין תנאים מקפחים כמשמעותם בחוק החוזים האחידים. בין היתר, עוסק ההסכם באחריות המבקשת כאשר היא מתקינה במחשב הלקוח תוכנות משלימות המאפשרות את הגלישה, כגון מנהלי התקן (Driver) לציוד קצה כגון המודם. נפסק -
  • טיבו של שירות ההתקנה המשלים מצדיק את הגבלת אחריותה של המבקשת בקשר למידע ולתכנים המותקנים במחשב הלקוח, גם במקרים של רשלנות.
  • השיקול המרכזי התומך בהגבלת האחריות הוא הפער הגדול בין מחיר שירות ההתקנה המשלים, לבין הנזק העלול להיגרם עקב תקלה בהתקנת התוכנות במחשב הלקוח. למשל, עלול להיגרם ללקוח נזק כבד במקרה בו בעת התקנת התוכנות אבד מידע שהיה מאוחסן על מחשבו הביתי, כגון עבודת דוקטורט, מידע עסקי, שיר שכתב וכל מידע אחר בעל ערך שאין לו גיבוי. אין זה סביר כי נזקים תוצאתיים כבדים מסוג זה, שאינם עומדים בכל יחס לעלות השירות, יוטלו על ספק השירות.
  • מכיוון שהמבקשת כלל אינה גובה תשלום בגין שירות ההתקנה המשלים, הרי שהטלת אחריות לנזקים תוצאתיים שמקורם ברשלנות, החושפת את המבקשת לסיכון גבוה, עלולה להוביל לביטולו של השירות ולחילופין להענקתו בעלות גבוהה. ספק אם תוצאה זו מקדמת את עניינם של ציבור הלקוחות באופן מיטבי.
  • גם בהתאם לעקרון מניעת הנזק ופיזורו, נכון להטיל חלק מהאחריות על הלקוח, היודע על קיום מידע ותכנים במחשבו האישי ויודע להעריך נכונה את טיבם. הלקוח יכול להחליט באופן היעיל ביותר אילו משאבים יש להשקיע כדי לשמור על המידע. כיוון שגיבוי מידע המצוי על המחשב האישי הוא פעולה פשוטה וזולה, הרי שהלקוח הוא המונע היעיל והזול של נזק העלול להיגרם למידע כתוצאה משירות ההתקנה המשלים.
  • שיקולים אלה תומכים בהגבלת אחריותה של המבקשת, אולם אין בהם כדי להצדיק הענקת פטור מוחלט, כפי שקובע הסעיף. ניתן לצמצם את חשיפת המבקשת לסיכון הכרוך בנזקים למידע ולתכנים באמצעות קביעת מנגנון, שמצד אחד יחייב את המבקשת להביא לידיעת הלקוח את הצורך בגיבוי המידע ומהצד השני יגביל את הסכום המרבי של הפיצויים להם יהיה זכאי הלקוח.
  • תקרת אחריות ראויה צריכה לכסות לפחות את עלות שחזורו של המידע, העשויה להגיע לאלפי שקלים. דמי המנוי החודשיים של המבקשת נמדדים בכמה עשרות שקלים, על-כן מכפלתם ב-100 יכולה להוות תקרת אחריות ראויה שלא יהיה בה כדי לקפח את הלקוח.