בקשת פטנט 1317733 בענין המבקש אלי תמיר

(החלטה, רשם הפטנטים ד"ר מאיר נועם): האם שיטה לעשיית עסקים (בנסיבות מקרה זה - מכירת קופונים נושאי ערך, על ידי גורם מארגן) היא אמצאה כשירה לפטנט בישראל? נפסק -

 • על מנת שאמצאה תהיה כשירת פטנט עליה לענות על הדרישות הבאות: (1) [להתקיים ב]כל תחום טכנולוגי; (2) [להיות] מוצר או תהליך; (3) חדשה בכל העולם; (4) מועילה; (5) בעלת התקדמות אמצאתית.
 • יש שלושה סוגי אמצאות: אמצאה כשירת פטנט, אמצאה שאינה כשירת פטנט ואמצאה היברידית הנמצאת בחלקה במרחב האמצאות המוגנות ובחלקה במרחב האמצאות שאינן מוגנות ואשר גורלה עשוי להשתנות ממקרה למקרה.
 • הנטיה הרווחת במדינות העולם היא לאחד ככל הניתן את חוקי הפטנטים הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית. ארצות-הברית היא 'בן-חורג' בנטיה זו. בין השאר בארצות-הברית, בניגוד למדינות אחרות בעולם, קיימת גישה ליברלית ביותר להענקת פטנטים על תוכנות וכן ניתן לקבל פטנט על שיטה לעשיית עסקים.
 • משרד הפטנטים האירופי אינו מעניק הגנה לשיטה לעשיית עסקים כשלעצמה, אך מעניק פטנטים לאמצאות הפותרות בעיה טכנית באמצעים טכניים גם אם הבעיה הטכנית נוגעת רק לשיטה עסקית.
 • בישראל, אין כל דבר חקיקה ספציפי המסדיר רישום אמצאות בנושא שיטות עסקיות. אין גם סעיף בחוק הפטנטים המתייחס לשיטה עסקית באופן מפורש וספציפי.
 • אמצאה [שהיא הנושא להגנת פטנט] היא צירוף של רעיון פרי מחשבה, חדשני, מפתיע ברמה זו או אחרת, בר תועלת, הניתן לקיבוע, ליישום ולחזרה - בניגוד לתגלית, לנוסחה מתמטית או לרעיון ערטילאי.
 • האמצאה נשוא הבקשה היא תהליך.
 • האם ניתן להגדיר שיטה עסקית כאמצאה ב"תחום טכנולוגי"? התשובה לשאלה זו היא שלילית באופן חד-משמעי.
 • מכיוון שהאמצאה לא חצתה את "שער הכשירות" אין טעם להתקדם ולבדוק אם יש בה כשלעצמה חידוש והתקדמות אמצאתית.
 • אמצאות היברידיות נמצאות בתחום המחשבים (שאז החומרה כשירת פטנט ואילו התוכנה אינה כשירת פטנט) והשיטות לעשיית עסקים המבוססות על מחשב.
 • תנאי הכרחי ויסודי כדי שאמצאה היברידית תחצה את סף הכשירות לפטנט הוא ששני חלקיה צריכים להיות בבחינת קומבינציה (דהיינו שהשילוב נותן תוצאה חדשה עם ערך מוסף שונה מזה שלכל מרכיב בנפרד) ולא אגרגציה.
 • בישראל, תוכנות מחשב כשלעצמן אינן כשירות פטנט. אך על מערכות ממוחשבות פיסיות, הכוללות ומשלבות בתוכן רכיבי חומרה ותוכנה, או על שיטות העושות שימוש טכנולוגי בתוכנה חדשה על מנת לתת תוצאה יישומת חדשה ובעלת התקדמות אמצאתית, יוענק פטנט בנסיבות מסוימות.
 • תוכנה תוגן בפטנט כשהיא חלק אינטגרלי וחיוני במערכת הפיסית הכוללת.
 • במקרה דנן - נושא השיטה העסקית כולו מצוי בתחום הכלכלי, השיווקי-מסחרי ולא בתחום הטכנולוגי ולפיכך אינו שייך למרחב האמצאות המוגן בחוק הפטנטים.
 • מאידך, ניתן להעניק פטנט עבור אמצאה היברידית שעיקרה מערכת טכנולוגית (פיסית) חדשה הקשורה לשיטה עסקית זאת כאשר לב האמצאה הוא במערכת הפיסית ולא בשיטה העיסקית.
 • באמצאות היברידיות הנוגעות לשיטה עסקית המבוססות על עבודת מערכת מחשב, יש לבדוק כל בקשה לגופה. דוגמה קלאסית למערכות פיסיות כשירות פטנט הקשורות לשיטה עסקית הן מערכות ההגרלה וההימורים של מפעל הפיס.