בקשה לביטול פטנט 142049, בעל הפטנט - עודד מלינק; מבקשת הביטול: Girafa.com., Inc

(החלטה, רשם הפטנטים): ביטול פטנט שיתן על תצוגת תמונת ממוזערות (Thumbnails) של עמודי-בית מאתרי אינטרנט לצד רשימה של אותם אתרים. נפסק - האמצאה שבגינה ניתן הפטנט לא היתה חדשה ולא היתה בה התקדמות אמצאתית, מפני שהיתה ידועה כבר במועד שהוגשה בקשת הפטנט. בנוסף פסק כי האמצאה היא בתחום התוכן - רעיון לתצורת פלט מחשב - ולא בתחום תוכנת המחשב. ככזו אין האמצאה מהווה מוצר או תהליך טכנולוגיים ואינה כשירת פטנט. "ידוע שתהליכים מחשבתיים ותהליכי עיבוד הנעשים על ידי מחשב, אינם מוצר טכנולוגי", קבע. "משכך על אחת כמה וכמה מוצר שהוא מתחום התוכן לא ייחשב לטכנולוגי רק בשל כך שניתן להציגו באמצעות מחשב". לבסוף גמז את הפטנט בשלושה ממצאים נוספים: הרעיון הנתבע בפטנט היה ניתן לביצוע על ידי כל בעל מקצוע סביר גם ללא הוראות ואכן אין בפירוט ההמצאה הוראות לביצועו; השני - "הרעיון הוא רחב וחמדני וכולל הוא למעשה את כל הפתרונות והדרכים לביצועו", והשלישי - האמצאה מתארת בעיה ולא פתרון ומשכך אין היא מהווה אמצאה. הפוסק חייב את בעל הפטנט לשלם למבקשת, Girafa.com Inc, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בסך של 45,000 ש"ח.

הפוסק נמנע ממתן תשובה לשאלה העקרונית האם תוכנת מחשב ניתנת להגנה כפטנט אך נראה כי הוא סבור שאכן היא ניתנת להגנה כזו: "השאלה הצריכה להישאל איפוא אינה האם תוכנת מחשב או תכנית מחשב כשירות פטנט הן, אלא שכל אמצאה צריכה להבדק לגופה - האם עומדת היא בתנאי סעיף 3 לחוק הפטנטים, במובן זה שהיא מוצר או תהליך טכנולוגי, ובמובן זה שהיא חדשה ואינה מובנת מאליה... אם אכן יימצא רעיון שהוא גם מוצר או תהליך, גם טכנולוגי וגם ראוי לפטנט מבחינות אחרות... או אז יוענק פטנט בגינו, ועובדת היותו קשור תוכנה לא תגרע ממנו". אגב כך פסק שתוצר התוכן של תוכנת מחשב, כשלעצמו אינו אלא רעיון (ולפיכך אין הוא מוגן אף בדיני זכויות יוצרים, אלא רק ביטויו המסוים באותה תוכנה).