ת.א. 085608/01 אוניברסיטת תל-אביב נ' שטויר יהודה

(פסק דינו של השופט משה סובול, בית משפט השלום בתל-אביב יפו): אין ביסוס לטענה כי חובה על כל מי שנרשם באמצעות האינטרנט לבדוק מה נקלט ומה נרשם בפועל. שימוש במחשב ובאינטרנט האמורים להיות מוכרים לנרשמים ועל כן לא נמצאה חובה ליתן אזהרה ובכל מקרה ניתן היה להרשם בדרך הרגילה. התנאים לקבילותה של רשומה מוסדית הינם תנאים מצטברים מחייבים הוכחה מפי מומחה לדבר ומפי מי שיכול להעיד על רישום בפועל. ההוכחה צריכה להיות בעדות מפורשת בין בע"פ ובין בתצהיר, ומקום שלא עומד מגיש הרשומה המוסדית בנטל יש לדחות את הראיה כבלתי קבילה. במקרה דנן, תצהיר של עובדת ביחידה לשכר לימוד אינו ממלא אחר התנאים שבחוק להוכחת רשומה מוסדית.